REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

 

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial Dili, iha folha 1 no 2 Livro Protokolu nº 09 /2015 nian, hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRU Ba matebian Eugénia Sarmento, ho termu hirak tuir mai ne’e, ——-

 

Iha loron 26.08. 2014. Eugénia Sarmento, faluk, moris iha Manatuto, hela fatin ikus iha Barique, distritu Manatuto, Mate iha Barique, distritu Manatuto.—————

 

—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór ruma ne’ebé nia fiar ba, hosik hela nia oan mak hanesan tuir mai ne’e:—————————————————————-

 

—— Crispin Dias Ximenes, oan husi Eugénia Sarmento, moris iha Manatuto, nacionalidade timor, hela fatin iha suku Barique, sub distritu Barique, distritu Manatuto, mak sai nudar herdeiro lejitimáriu.———-—————————-————————-

 

—— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Eugénia Sarmento. —-——————————-———-————————-

 

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili.

 

Cartóriu Notarial Dili, 08 Janeiru 2015.

 

Notáriu,

 

 

Lic. Nuno Maria Lobato da Conceição.