MJ-PJ Portugal Lansa Kursu ba Kapasitasaun Kriminalidade Kompleksa nó Téknika Investigasaun Kriminal sira

MINISTRA JUSTISA,Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato, Segunda-feira, 21 fulan-Novembru, 2011 foin-lalais ne’e, hamutuk ho formadór nain rua husi Portugál lansa Kursu kapasitasaun kona-ba kriminalidade kompleksa iha matéria penál no téknika investigasaun kriminál.

MJ Hala’o Divulgasaun Lei Rai Nian Iha Manu-Fahi no Suai


Ministériu Justisa liu husi Diresaun Nasionál Terras Propriedades nó Servisu Cadastral sira (DNTPSC) no Diresaun Nasionál Direitus Humanus nó Cidadania nian (DNDHC) iha loron, Segun-da, 12 to’o loron 16 fulan-Setembru, 2011 hala’o Divul-gasaun lei rai nian iha Distritu sira, Manu-fahi no Suai.

Divulgasaun ne’ebé hala’o iha Betano ho Fatuberlihu, Distritu Manufahi ne’e, la’o ho di’ak no susesu maske hetan reasaun husi komunidade.

Páginas