MJ Hala’o Divulgasaun Lei Rai Nian Iha Manu-Fahi no Suai


Ministériu Justisa liu husi Diresaun Nasionál Terras Propriedades nó Servisu Cadastral sira (DNTPSC) no Diresaun Nasionál Direitus Humanus nó Cidadania nian (DNDHC) iha loron, Segun-da, 12 to’o loron 16 fulan-Setembru, 2011 hala’o Divul-gasaun lei rai nian iha Distritu sira, Manu-fahi no Suai.

Divulgasaun ne’ebé hala’o iha Betano ho Fatuberlihu, Distritu Manufahi ne’e, la’o ho di’ak no susesu maske hetan reasaun husi komunidade.

Parseiru husi Setór Justisa hala’o sorumutu ho órgaun judisiáriu iha Suai

PARSEIRU HUSI SERTÓR JUSTISA, Segunda-feira, 25 fulan-Jullu, 2011 liu-ba, hala’o sorumutu ho órgaun judisiáriu sira hodi deskute konabá servisu ne’ebé hala’o ona durante tinan 10 nia laran.

Iha hasoru-malu ne’e, Vise Ministu Justisa, Ivo Jorge Valente, liu husi ninia intervensaun hato’o nia agradesimentu ba embaixadór sira no parseiru husi UNDP, doadores no ema tomak ne’ebé partisipa iha hasoru-malu ne’e.

Páginas