MINISTRU IVO VALENTE HALO ABERTURA BA 6º KURSU MAJISTRADU NO DEFENSÓR PÚBLIKU IHA DÍLI

DÍLI, CFJJ – S.E. Ministru Justisa Ivo Valente halo abertura ofisialmente ba 6º Kursu Majistradu no Defensór Públiku Timor-Leste nian. Serimónia abertura kursu ne’e hala’o iha Salaun Konferénsia Centro de Formação Jurídica e Judiciâria (CFJJ) Caicoli, Díli, iha loron Kuarta-Feira (10/05/17).

SERIMÓNIA ENTREGA SERTIFIKADU REJISTU RAI IHA POSTU ADMINISTRATIVU METINARO MUNISÍPIU DÍLI

METINARO, MJ – Ministru Justisa Ivo Valente hamutuk ho Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) Kayrala Xanana Gusmão entrega sertifikadu rejistu rai ba komunidade sira iha Suku Duyung no Suku Sabuli ne’ebé hala’o iha Postu Administrativu Metinaro, Munisípiu Díli iha loron segunda-feira (08/05/2017).

Páginas