ATIVIDADES BA SELEBRASAUN LORON KDL, 20 DE NOVEMBRO DE 2008

Relasiona ho loron Konvensaun Direito Labarik ka KDL nebe monu iha dia 20 de Novembru 2008 nian sei halo aktividades ba selebrasaun loron KDL hanesan tuir mai neé:

1.Seminariu Nasional kona ba Disseminasaun Konkluzaun no Rekomendasaun husi Komite CRC ba Relatoriu Inisiu CRC Estado Timor-Leste iha Delta Nova, 20 de Novembro de 2008

2.Publikasaun Offisoial husi Ministra da Justiça kona ba rekrutamentu Komisioner ba Komisaun Nasional Direitu Labarik nian.

3.Jogo halai taru karong, dada tali, halai taru tata berlindus no marsha ho muzika ba labarik sira iha Distrito Aileu, Manatuto no Oecusse.

Nelinho Vital

Chefe Departamento Direito Humanos