Selebrasaun Loron Proklamasaun Indepedensia Ba dala 45, Iha Munisipiu Liquisa

Liquiça , 28 Novembro 2020. Sua. Exa José Edmundo Caetano partisipa Seremonia Selebrasaun Loron Proklamasaun Independensia ba Dala 45, iha Munisipiu Liquisa.

Iha selebrasaun Loron Proklamasaun Independensia ba Dala 45, ne’e Prezidente Republika, Franciso Guterres Lú Olo mós fó kondekorasaun ho Orden Timor-Leste ba sidadaun Nasional na’in 39 nu’udar rekoñesimentu no valorizaun estadu ba asaun patriotizmu, dedikasaun no sakrifísiu ne’ebe hatudu ona iha tempu luta ba ukun rasik - an.Media Gabinete Vice MJ