VISE MINISTRU JUSTISA, JOSÉ EDMUNDO CAETANO VIZITA SUAI HODI HARE DIREITA FATIN AKONTESEMENTU KONA-BA DADUR FRANCISCO DA CRUZ NE’EBE HAKOTU I’IS IHA PRIZAUN SUAI


Suai, 08 outobru 2020 Hafoin akontesementu kona-ba dadur Francisco da Cruz ne’ebe hakotu i’is iha prizaun suai iha loron 6 fulan outbru tina ne’e, Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano iha loron 07 fulan outobru hala’o kedas vizita ba prizaun suai, munisipiu covalima, hodi hare direta fatin akontesementu.
Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano mos halo kedas enkontru ho guarda prizionais sira, no mos halo inspeksaun ba prizaun iha tuku 1:00 madrugada hodi observa direta kondisaun deskansa husi dadur sira, atu iha futuru sei halo mudansa ba area Sistema rotasaun seguransa ninian husi dader, meudia to’o kalan hodi aplika ba iha prizaun hotu-hotu, no mos sei kria kondisaun ba Sistema seguransa
iha prizaun no kondisaun ba fatin deskansa husi dadur sira.

Iha vizita durante loron 4 iha suai ne’e, Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano mos halo dialogu ho prizioneiru sira iha kada bloku, hodi rona diretamente dadur sira nia difikuldade nebe sira infrenta.

Media Gabinete Vice MJ