VICE – MINISTRU DA JUSTISA HO EKIPA MJ HALA’O ENKONTRO HO GUARDA PRIZIONAIS, IHA PRIZAUN BECORA


Dili, 25 Setembru 2020, Sua Exa. Vise-Ministru da Justisa Dr. José Edmundo Caetano, ho ekipa MJ kompostu hosi Diretór Prizaun Dr. João Domingos, Inspetur Jerál-GIA Dr. Lucás Antonio da Costa, Diretór DNSPRS Amilcar Soares Seixas, Diretora Jerál-APJ-MJ Dra.Marcelina Tilman da Silva, hala’o enkontru sobre asuntu prizaun, realiza iha Salaun Enkontru Prizaun Becora.

Sua Exa. Vise-Ministru, Dr. José Edmundo Caetano, informa kona-ba papel Guarda Prizionál importante hodi orienta no asegura seguransa ho valores umanu importante hodi asegura seguransa prizaun, Estado no Sosiedade, ho responsabilidade, espiritu matenek no eleva koñesimentu hodi implementa, no promove direitus umanus no justisa. Averse ho prezensa ekipa MJ iha enkontru hodi rona diretamente problemas, kestoens, ka difikuldades ne’ebé Guarda Prizionál sira enfrenta hodi tau konsiderasaun iha futuru.

Media Gabinete Vice MJ