Vise Ministru Justisa Simu Visita Husi Amu Pe.Francisco Barreto iha Gabinete Vise Ministru


Díli, 18 Agostu 2020Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano hala’o reuniaun ho Amu Kapelaun Azistensia Relijiosa ba Prizaun Becora- Díli, Suai, no Gleno, Pe.Francisco Barreto, iha Gabinete Vise Ministru, Ministeriu Justisa, Díli.
Iha reuniaun ne’e, Pe.Francisco Barreto hato’o preokupasaun durante hala’o nia knaar iha estabelementu prizionais, liuliu infarestrutura kapela iha Becora, Produs Biblia Atu fahe ba dadur sira liu husi formasaun ba asuntu relijiosa iha prizaun.

No mos oinsa amu kapelaun bele hetan fasilitasaun hodi hala’o asistensia relijiosa ba prizioneirus sira iha Prizaun Becora- Díli, Suai no Gleno.

Media Gabinete Vice MJ