Vise Ministru Justisa konvoka Reuniaun ho Diretores no Xefe Departamentu sira husi DNDHC no DNSPRS


Díli, 18 Agostu 2020
Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano, konvoka reuniaun ho Diretores no Xefe Departamentu sira hanesan :Diretor Nasional Direito Humanus no Cidadania ( DNDHC ), no Diretor Nasional Servisu Prizional no Reinsersaun Social ( DNSPRS ), iha salaun enkontru Gabinete Vise Ministru Justisa, Díli.
Iha reuniaun ho DiretorNasional Direito Humanu no Cidadania( DNDHC ) no xefe departamentu sira, koaliakona-ba Programa Divulgasaun lei ba suku neen (6) nebe identifika ona iha territoriu laran, no planu preparasaun ba ratifikasaun konvensaun ba ema ho difisiensia sira iha Timor-Leste tuir padraun direito internasional, no mos kria planu ba formasaun polisia no guarda prizioneiru sira ba materia prevensaun tortura, no materia seluk tan.

Entretantu reuniaun ho Diretor Nasional Servisu Prizional no Reinsersaun Social ( DNSPRS ) no xefe departamentu sira ba diresaun refere, koalia kona-ba programa ou planu ba rehabilitasaun prizaun, no hari’i moru external ihaPrizaun Gleno no Suai. Planu ba formasaun guarda prizional foun iha estabelesementu prizionais hamutuk nain 34, atu tuir formasaun iha Academia Polisia, ba area direitus humanus, lideransa, lei estatutu guarda prizional, mental no fiziku. Iha reuniaun ida ne’e mos koalia kona-ba planu halo relatoriu reinsersaun social no lisensa saida ba prizioneirus sira , no aplika rejime abertu, No mos plano ba eskola professional ba parizional iha rai liur liu fundus FDCH (Fundu Dezelvolvimentu Kapital Humanu)

Media Gabinete Vice MJ