MINISTÉRIO JUSTISA IHA PLANU APLIKA REJIME ABERTA IHA FUTURUVice-Ministro da Justiça ho equipa Gabinete, Díli, 29 Jullu 2020
S. Exa. Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano, partisipa iha seremonia termu de entrega ekipamentus prevensaun covid 19,ne´ebe ajuda husi Reprezentante Organizasaun UNICEF ba Prizaun Bekora,Gleno no Suai.
Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano, agradese ba Reprezentante Organizasaun UNICEF ne´ebé ajuda ona ekipamentus prevensaun covid 19, atu nune´e dadur no vijitantes bele uza no fase liman bainhira simu bainaka,vijitante husi familia sira mai iha prizaun.
Hafoin seremonia ida ne´e, S. Exa. Vise Ministru Justisa, ho nia ekipa no Reprezentante UNICEF halo vijita ba bloku ka sela, igreja no musolah no mos fatin reklojus sira halo formasaun vokasional. bloku ka sela kondenadu jovens ne´ebe hala´o ona kumpri pena iha prizaun bekora hodi hare direta kondisaun reklojus sira nian.
Ba futuru, Ministeriu Justisa sei iha planu hodi implementa Rejime-Aberta iha Estabelesimentu Prizional tuir prosesu legal, ho ninia konsentimentu ema dadur, ne’ebe hetan kondenasaun ba pena-prizaun ho durasaun hanesan ka ki’ik liu tinan-3,ka ema dadur ne’ebé kondena ba pena-prizaun ho durasaun ne’ebe aas liu tinan 3 bainhira de’it kumpre tiha katoluk ida (1/3) pena nian, naran tau hamotuk buat hirak tuir mai :
a) La halo fila fali krime foun ka ho dalan ruma ne’ebe de’it, aproveita posibilidade husi Rejime-Abertu hodi halai sai.
b) La verifika prosesu penal pendent ne’ebe implika ninia prizaun preventive
c) Bainhira Rejime ne’e kona-di’ak ho ninia hahalok iha prizaun no salvaguarda orden no seguransa iha estabelesimentu priziónal no defeza ba orden no dame social.

‘’Ba futuru ita sei hare’e oinsa ema kondenadu joven,feto, no adultos sira ne’e sei tau iha rejime ezekusaun aberta tuir lei bele hetan autorizasaun ba oras rua ka tolu nia laran bele sai ba iha liur hodi halo servisu ka tuir atividade ensinu no formasaun profesional, hafoin ne´e fila fali mai prizaun. Tanba ne’e, ba oin ha’u sei halo programa ida ne’ebe hodi moderniza sistema prisional ne’e ho di’ak, atu nune’e ba futuru kondenadu joven sira,feto ka adultos ne’ebe kumpri pena iha Estabelesimentu prisional ho seguransa baixa no favorese kontaktu ho li’ur no hakbesik ba komunidade, atu nune’e bainhira sira hetan liberdade total ka tomak ba moris iha sociadade, komunidade sira bele simu sira ho dame, atu nune’e sira (ema dadur) iha futuru bele partisipa planu estratejiku ba dezenvolvimentu nasional,’’ dehan S. Exa. Vise Ministru Justisa, José Edmundo Caetano ba jornalista sira iha prizaun bekora.