Ministério da Justiça através Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN) hahú hala’o visita trabalho ba servisu registo ho notariado iha Direção Municipal Conservatoria dos Serviços de Registos e Notariado (DMCSRN ) Muncipio sanulu-resin


Ministério da Justiça através Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN) hahú hala’o visita trabalho ba servisu registo ho notariado iha Direção Municipal Conservatoria dos Serviços de Registos e Notariado (DMCSRN ) Muncipio sanulu-resin-rua inklui RAEOA.

Visita trabalho refere ho objetivo atu fo orientasaun no konsolida servisu administrativos no tekniku operasional hodi hadia no fortifika jestaun servisu registu ho notariado nian iha Direção Municipal da Conservatoria dos Serviços de Registos e Notariado nian iha nível Municipalidade.

Fase da-uluk, visita trabalho hala’o iha DMCSRN Municipio hat, mak hanesan DMCSRN Municipio Ainaro, Manufahe, Bobonaro ho Viqueque.
Iha visita refere, Diretor halo observasaun direta ba ámbiente no kondisaun servisus liu-liu servisus administrativas no servisu tekniku operasional nian.
Aspeto administrativa nian, halo observasaun ba jestaun recurso humanos, jestaun finanseira, jestaun patrimonio, no jestaun administração em si no komunikasaun ho koordenasaun servisu entre director sira ho notario sira iha DMCSRN Municipio hat refere.


Aspeto tekniku operasional nian, hare liu ba servisu tekniku nian nebe dekonsentra ona, hanesan atendimentu ba bilhete identidade, atendimentu ba sertidões, servisu notariu sira nian, nomos atendimentu ba Passaporte nian iha DMCSRN Municipio Bobonaro.

Diretor Geral hola tempu hodi fo orientasaun servisu baseia ba Diploma Ministerial No. 38/DM-MJ/ 2019, Orgânica da Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado ba Diretor no funcionário sira iha Direção Municipal Conservatoria dos Serviços de Registos e Notariado Municipio de Ainaro, Same, Bobonaro ho Viqueque no rona preokupasaun no difikuldade sira nebe funcionário sira enfrenta iha servisu fatin.

Visita trabalho hala’o iha DMCSRN Municipio Ainaro konsege hasoru malu ho Notario nu’udar mos Diretor DMCSRN Interino informa hela situasaun atual no dificuldade sira nebe enfrenta ba DGSRN.

Equipa Diretor Geral nian kontinua hala’o visita trabalho ba servisu registo ho notariado DMCSRN iha Munisipiu Manufahe. Hodi hala’o observasaun direita ba iha servisus Conservatoriu dos Registos, Cartorio Notarial nian, servisu liu-liu iha parte atendimentu ba publiku mak hanesan tratamentu ba sertidaun nascimento RDTL, Sertidaun Kazamentu, Sertidaun de Obito no registo criminal, inklui mos servisu cartorio Notarial konaba preparasaun acta no publikasaun ba iha jornal da Republika nebe’e hasai husi Municipiu Manufahi. Iha visita trabalho refere, Notario Municipio Same la iha fatin. Depois konfirma ho Diretor DMCSRN nian, katak respetivo Notario hala’o hela viagem ba Dili.


Nuneé mos durante halao observasaun iha Conservatoriu dos Registos no Cartorio Notarial Munisipiu Manufahi, Diretor ba DGSRN hala’o mos reuniaun ho Diretor no funsionarius hotu hodi rona sira nia hanoin no prekupasaun balu ne’ebé sira hato’o hodi toma atensaun mak hanesan; kondisaun funsionariu sira hala’o servisu tinan barak ona, maibe bainhira atu sae grau tenki tuir tes fila fali, ekipamentu informátika, transporte, fundus sub-alokasaun ba Minisipius, nune’e mos persiza siguransa ba edifisiu CRM-Manufahi, aumenta rekursu humanu tanba volume servisu sei aumenta wainhira instala tan sistema passaporte hodi atende ezisensia populasaun iha Munisipiu Manufahi. Kestaun seluk, mak seguransa ba edifisiu DMCSRN nian ladun seguru.

Equipa DGSRN nian hala’o visita trabalho ba DMCSRN Municipio Bobonaro nian, iha visita kortesia ne’e, la hasoru Diretor ho Notario. Diretor DMCSRN nian iha momentu nebá partisipa hela seminario Regional nian kona-ba Ema Defisiente nian iha Municipio Liquiça, durante loron rua nian laran. Enquanto Notario, lisensa hodi halo preparasaun ba assuntu familiar nian.

Iha visita trabalho refere, DGSRN halo observasaun ba servisu tekniku operasional nian no servisu balun administrasaun nian. Kestaun nebe funcionario balun husi DMCSRN Municipio Bobonaro apresenta mak kona-ba estatuta funcionário nebe destaka ba Administraasaun Municipal.


Iha fali Visita trabalho ba servisu registo ho notariado DMCSRN iha Munisipiu Viqueque hanesan visita ikus husi primeira fase nian nebe’e hala’o iha loron 06 to’o loron 08 fulan Novembro tinan 2019, Hala’o observasaun direita hanesan mos ho DMCSRN sira seluk nebe’e hala’o uluk tiha ona, alende ne’e Diretor ba DGSRN hala’o mos diskusaun badak ho Notario ho funsionarius sira hodi rona sira nia hanoin no prekupasaun balun nebe sira hato’o hodi toma atensaun mak hanesan ekipamentu elektroniku no fatin ba arkivo dokumentus hodi fasilita servisu nian, nomos konaba servisu dupla ne’ebe sira hasoru tanba deit menus husi funsionariu nomos destakamentu funsionariu sira, formasaun ba funsionariu sira liliu iha kapasitasaun iha area Sistema nian.

Ba visita hotu-houtu, Diretor Geral Servisu Rejistu ho Notariadu nian, apresenta ba Diresaun Municipal sira katak, jestaun no koordenasaun servisu halo tuir Diploma Ministerial nr. 38/DM-MJ/08/2019, kona-ba Orgânica Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado.

Segunda fase visita trabalho no halo konsolidasaun ba servisu registo notariado nian iha Direção Municipal da Conservatorio dos Serviços de Registos e Notariado Municipio hitu sei hala’o iha Munisipiu Manatuto, Liquiça, Ermera, Aileu, Baucau, Lautem Suai no ikus liu mak RAEOA.

José R.Martins
Ofisial Media DGSRN.