Ministério da Justiça-Liu husi Direção Geral dos Serviços de Registo e Notariado (DGSRN) parseria ho UNICEF, hala’o formasaun ba lideres komunitários no parteiras sira iha Posto Adminstrativu Atauro, Posto Administrativu Metinaro, Municipio Dili


Dili –Ministério da Justiça liu husi Direção Geral dos Serviços de Registo e Notariado (DGSRN) parseria ho UNICEF hodi hala’o formasaun ba lideres komunitáriu no parteira sira kona-ba registo moris ba labarik sira husi idade 0-5, iha loron 23 fulan Setembro 2019 iha Posto Adminstrativu Atauro no loron 8 fulan Outubro tinan 2019 iha Posto Administrativu Metinaro, Municipio Dili.

Iha formasaun refere prezidi husi Diretor Geral SRN hamutuk ho Diretor DNICRC, Diretor da DNRN no Diretor CRC Dili.

Iha deskursu Diretor Geral SRN, Crisogno Neto hateten katak : Ministério da Justiça -Liu husi Direção Geral dos Serviços de Registo e Notariado (DGSRN) parseria ho UNICEF hala’o formasaun ba lideres komunitariu sira no parteira sira konaba registo moris ba labarik sira husi idade 0-5 anos. Aktividade formasaun ne’e ho objetivu atu ita boot sira bele hatene klean liu tan oinsa atu bele hato’o informasaun sira hanesan ne’e ba komunidades sira hodi lori sira nian oan sira mai regista iha CRC.

Iha munisipiu seluk halo tiha ona formasaun hanesan ne’e, no ida ne’e formasaun ba lideres komunitarius sira ho parteiras sira Munisipiu Dili nian hala’o iha posto Administrativu Atauro no Posto Administrativu Metinaro.

Aktividades sira hanesan ne’e mos sei hala’o iha municipio lima (5) mak hanesan Muncipio Bobonaro, Ermera, Liquiça, Covalima no RAEOA. Formasaun ne’e oinsa atu bele rekolha informasaun kona-ba istoria labarik sira nian, naran inan aman nian, avo ho Bisavo sira nian,, moris fatin, data moris nian no tinan moris nian, dados hirak ne, mak ita-boot sira rekolha no kuando regista ita boot sira maka sei halo registo, ita boot sira mos maka sei priense formulario ne’ebé sei fornese husi ekipa teknika DGSRN-Ministériu Justisa nian. DG mos husu ba lideres komunitaria sira, parteira sira atu partisipa iha formasaun ne’e ho maximu no ativu. Karik iha duvidas ka buat ruma mak ladaun klaru bele husu ba equipa teknika hodi fo esplikasaun.

Reprezentante prezidente autoridade munisipiu Dili interinu Administrador Posto Admnistrativu Atauro Sr. Jesinho C. Freitas, Administrador Posto Administrativu Metinaro, Sr. Faustinho Soares akresenta katak : Ba xefe suku no xefe aldeia ami hanoin téknikamente ita bo’ot sira hatene ona oinsa atu foti dadus no rekolha dadus no hanoin katak formasaun ida ne’e importante teb-tebes atu

ita boot sira bele hatene oinsa servisu ho tekniku sira husi tékniku CRC-MJ , oinsa atu registo no oinsa atu halo rekapitula ba iha nasional, tanba ne’e orsida mekanismu tékniku mak sei esplika detalhu konaba lalaok servisu oinsa atu foti dadus,no husu atu ita bo’ot sira partisipa maximu bele hatene liu tan informasaun hodi nune’e iha terenu karik labele difikulta prienximentu dadus ne’ebe foti husi Aldeia ka Suku ida-ida.

José Ribeiro Martins
Ofisial media DGSRN