Direção Geral dos Serviço de Registo Notariado hamutuk ho World Vision halo inseramentu ba programa registo labarik ho idade 0-5 anos iha Suku Madabenu Posto Administrativu Laulara Municipio Aileu


Ministério da Justiça – liu husi Direção Geral dos Serviço de Registo Notariado hamutuk ho World Vision halo inseramentu ba programa registo labarik ho idade 0-5 anos iha Suku Madabenu Posto Administrativu Laulara Municipio Aileu.

Aileu – loron sabado,05 fulan outubro 2019 Direção Geral dos Serviço de Registo Notariado hamutuk ho World Vision halo inseramentu ba programa registo larbarik sira ho idade 0-5 anos iha Suku Madabenu Posto Administrativu Laulara Municipio Aileu .
Iha inseramentu refere prezidi husi Diretor Geral SRN hamutuk ho Diretor DNRN Diretor DNICRC Diretor CRC Aileu no Parseiru World Vison Timor Leste.


Diretor DNRN,João Fernando Martins Borges hateten : Nudar Diretor Nacional Registo Notariado (DNRN) nebe’e responsabiliza ba aktividade registo moris nian, atu hateten katak iha tempu sira liu ba Ministério da Justiça hamutuk ho World Vison Timor Leste halo koperasaun atu halo registo ba labarik sira husi idade 0-5 anos nebe’e disponivel mos atu registo labarik sira husi idade 6-10 anos, iha suku 13 iha municipio nebe’e sai alvu mak Municipio Baucau no Municipio Aileu, laos suku hotu iha municipio rua ne’e, hetan oportunidade suku 5 iha Municipio Baucau no suku 8 iha Municipio Aileu hamutuk suku 13, ida ne’e atu hutudu katak suku sira ne’e indizitadu tanba kopera ho World Vison Timor Leste nebe’e iha memorandu ne’e vikula ita tenke halo aktividade iha suku nebe’e indika husi World Vision mak ita tau suku sira ne’e atu registo, infelizmente iha Municipio Aileu kobertura ba registo moris hanoin katak diak tanba ita kosege registo labarik (2.301) ne’e ba suku 8 ,iha fali Municipio Baucau suku 5 total registo (3,424).

koperasaun sira ne’e ita bele tulun no garante labraik sira nia direito hahu sira moris direto ba edukasaun.


Diretor DNICRC,Victor da Costa Neto iha biban ne’e mos hateten katak : Em primeiro lugar hakarak agradese ba senhor Diretor DNRN tanba nia fiar hau iha momentu hau sedauk diretor, fiar hau atu sai hanesan pontu fokal ba progetu ida ne’e , hau agradese ba nia fiar hodi hakarak hala’o servisu ne’e ho diak no ohin ita hamutuk iha ne’e hodi bele taka.

Segundo lugar hakarak hato’o mos obrigado ba senhor Diretor Geral SRN,ne’ebe mak foin fulan rua hanesan ita nia prezidente maximu nebe’e fo apoiu ba ita nia aktividade registo moris ne’e iha Municipio Baucau no Municipio Aileu lao ho diak tanba exselensia nia apoiu makas ba funsionarios sira atu bele halo registo moris iha municipio rua ne’e.

Hakarak hato’o mos agradese ba xefe suku no xefe aldeia sira nebe’e mak mobiliza ita nia populasaun para bele mai partisipa, mai kolabora no mai kopera iha aktividade ne’e hodi lori sira nia oan mai registo.


Ikus liu hakarak agradese ba senhor Diretor Conservatorio Registo Aileu, no mos reprezentante World Vision Municipio Aileu nian nebe’e mak ho esforsu tomak bele halo kordenasaun diak ho autoridade Municipio Aileu mak ita nia programa ne’e remata ho diak.

Husi parte Meneger World Vision Timor Leste,sra. Emelita C.da Cruz hateten mos katak : Hanesan ho Diretor Nacional Registo Notariado hateten ona katak aktividade registo labarik no emisaun sertidaun moris ida ne’e hanesan servisu parseria ida entre Ministério da Justiça ho World Vision.

World vision nudar organizasaun ida nebe’e servisu foka orientasaun ba iha direito labarik entaun hanoin katak ita bele halo buat hotu-hotu maibe kuandu ita la asegura labarik sira iha sira nian identidade entaun servisu ne’e mos ladun valoriza,World Vision iha tempu passadu seidauk halo aktividade hanesan agora dadaun halo, dala barak halao liu iha dezemvolvimentu komunidade,maibe atu foka dediak liu ba iha registo labarik sira ne’e foin mak tinan ida ne’e konsege realiza tanba husi Ministério da Justiça mos hanesan iha vontade atu simu aktividade ne’e akontese liu husi fundus nebe’e mak World Vision hetan husi Governu Nova Zelandia para bele halo registo ba iha labarik sira tuir lokalizasaun nebe’e mak hanesan ohin temi tiha ona, komu ita nia atinzi ne’e mak lato’o tuir ekspetasaun entaun parese iha segundu via ita sei muda fali ba idade nebe’e pelu menus husi idade 15 tun mai kraik hodi nune’e ita bele fo oportunidade ba ita nia oan sira registo halo emisaun ba sertidaun moris nian.


Diretor Geral SRN,Crisogno da Costa Neto iha deskursu antes atu halo insera hateten katak : Ohin Diretor nain 2 ho reprezentante World Vision hateten tiha ona aktividade ida ne’e hahu hala’o iha Municipio Baucau no halo abertura iha ne’eba no halo mos registo iha ne’eba iha suku 5 iha fali Municipio Aileu suku 8 maibe nia rejultadu mak seidauk atinzi tuir metas nebe’e defini.

Ministério da Justiça ho World Vision hakarak registo ba labarik sira iha municipio rua ne’e pelu menus 10.000, maibe situasaun mak hanesan ne’e ohin dadus nebe’e mak aprezenta por volta 5.725 registu ona, iha mos situasaun balun nebe’e ohin diretor nain rua ne’e aprezenta katak iha Municipio Baucau iha suku 5 maibe numerus ne’e bo’ot iha fali Municipio Aileu suku 8 maibe nia numerus ne’e kiik ne’ebe parese iha passado aktividade hanesan ne’e mos hala’o tiha ona talves inan no aman ne’ebe hatene ba regista sira nia oan iha edifisiu conservatoriu registu nian, no balun iha progetu seluk hanesan unicef lao dadaun tiha ona ne’ebe numeru ne’e la atinze, buat ida ba ita inan no aman sira mak ne’e tenke tau nafatin konsiderasaun aas ba aktividade ida ne’e tanba labarik sira nia direito ita tenke ser ba regista hodi nune’e sira bele hetan dokumentus ofisial ruma ba aban bain rua wain hira sira ba eskola sira lalika preukupa tan.

Iha oportunidade ne’e Diretor Geral, agradese ba xefe suku sira no tékniku registo sira nomos world vision nebe’e mak durante ne’e mos akompaña hela aktividade ne’e iha municipio rua no ohin finalmente insera iha suku madabenu ho ida ne’e ofisialmente hau insera.

Iha inseramentu refere entrega mos sertidaun nasimetu (RDTL) ba inan no aman sira nebe’e registo ona sira nia oan.

José Ribeiro Martins
Ofisial media DGSRN