Ministério da Justiça liu husi Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado hetan visita husi parceiro desenvolvimentu husi Organizasaun Internasional UNICEF hodi koalia konaba Programa Registo Moris ba labarik nian


Dili – Segunda feira,02 fulan setembro 2019, Ministério da Justiça liu husi Direção Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN – Sigla Portugues) hetan visita husi parceiro desenvolvimentu husi Organizasaun Internasional UNICEF hodi koalia konaba progeto Registo Moris ba labarik 0-5 anos.

Enkontru ne’ebe maka hala’o iha sala auditorio prezidi husi Diretor Geral dos Servisu de Registo e Notariado (DGSRN–Sigla Portugues),Diretor Nacional Identificação Certidão Registo Criminal (DNICRC–Sigla Portugues) no Tékniku pontu fokal sira hamutuk ho parceiro Organizasaun Internasional UNICEF rasik.

Iha enkontru refere parceiro desenvolvimentu husi Organizasaun Internasional UNICEF mos hakarak hato’o agradese tanba durante ne’e halo ona koperasaun ne’ebe maka diak tebes ho Ministerio da Justiça liu-liu iha fase dahuluk programa diseminisaun registo moris ba labarik sira nian ba lider komunitariu sira iha Munisipiu 9,Fase tuir mai sei hala’o iha Munisipiu 3 inklui RAEOA.


programa ida ne’e hetan apoiu husi governo japaun liu husi nia embaixada iha ne’e, ne’ebe maka atu bele hare’e liu-liu konaba registo moris ba labarik sira nian, nomos atu oinsa maka ita bele aumenta numeru registo ba labarik nian.

Entaun iha oportunudade ida ne’e atu fo informasaun deit konaba servisu diak maka ita halo ona, nomos atu informa konaba kalendariu ne’ebe maka ita tenke priense se wain hira ezekuta duadores sira nia orsamentu ho diak.

Ne’e hanesan oportunidade ne’ebe maka diak oinsa maka ita bele hala’o diak liu tan nomos bele deskute ou bele fo informasaun ba malu ita nia dezafiu ne’ebe enfrenta maka durante ne’e ita halo iha aktividade, nomos atu bele hatene limitasaun rekursu humanu liu-liu iha municipiu sira no oinsa halo solusaun.

Alende ne’e ita bele halo mos ideia kreativu sira balu ne’ebe maka ita bele pasa informasaun liu husi pamflitus,rede social (facebook), talk show nomos ita bele hato’o mos mensagem liu husi media nomos halo drama iha vidio hato’o iha publiku atu nune’e mensagem ne’e bele haforsa koneksaun ne’ebe maka forte atu nune’e komunidade sira ne’ebe maka hela iha areas remotas bele hatene no bele sente.


Iha parte Ministerio da Justiça Diretor Geral Servisu Registo Notariado mos akresente mos katak programa ne’e interesante tebes no progama ne’e hala’o ona durante tinan tolu (3), depois de observa ita iha difikuldade iha rekursu humano, talves pontu fokal sira hateten katak, autoridade lokal iha sukus sira maka rekolha dadus, no problema ba ami ne’e maka funsionarios tanba agora dadaun estabelese ona estrutura foun no servisu barak maka sei mosu tan, asves funsionariu sira ne’e orseda barak maka sei ezerse funsoens sira ne’e.

Ne’ebe, antes ne’e hau koalia ona ho pontus fokal sira, tanba ami hare husi ezemplu World Vision ninian, wain hira kuandu ami funsionarios sira desloka hotu, iha ne’e fatin mamuk tiha, tanba sira iha funsoens regulares proprios ne’ebe maka sira atu ezerse maka sira desloka tiha entaun ladun diak, tanba ne’e maka koperasaun ida ne’e bele hahu kontaktu ho sira katak autoridades lokais sira maka foti dadus,maibe nafatin supervisiona husi funsionarios Ministerio da Justiça iha Concervatorio Registo Civil Municipius sira atu nafatin akompanha liu-liu oinsa insere dadus iha sistema.

José Ribeiro Martins
Ofisial Media ba DGSRN