Ministerio da Justiça liu husi Diresaun Geral Servisu Registo Notariado hamutuk ho World Vision Timor Leste hala’o lansamentu ba Rejistu moris labarik husi Idade 0 – 05 Iha Municipio Baucau.


Baucau – Loron 21 fulan agosto tinan 2019 Ministerio da Justiça liu husi Diresaun Geral Servisu Registo Notariado hamutuk ho World Vision Timor Leste hala’o lansamentu ba Rejistu moris, labarik husi Idade 0 – 05 Iha Suku 5 ( Gariawai, Buibau,Wailili,Samalari No Trilolo ) Posto Administrativu Baucau Vila, Municipio Baucau,.
Iha lansamentu refere pregidi husi Diretor Geral Servisu Registo Notariado (DGSRN –Sigla Portugues) Representante Presidente Autoridáde Munícipio Baucau, Diretor Nasional Identificação Registo Criminal (DNIRC – Sigla Portugues), Diretor Conservatóriu Registo Civil Munucipiu Baucau (CRC) nomos Representante Diretor World Vision Timor Leste.

Representante Presidente Autoridade Munucipiu Baucau, Dr. Eduardo Filipe Ximenes hateten katak “husu atu programa lansamentu registo moris ne’e la’os hala’o to’o deit iha Baucau vila maibe bele hala’o to’o mos iha posto administrativu sira seluk maka hanesan Baguia,Kelikai,Laga,Venilale no Vemasse, tanba iha areas rurais sira ne’e labarik barak maka moris maibe sedauk registo tanba dalaruma komunidade sira atu mai iha Munisipio ne’e susar tanba difilkulta ba estrada no transporte tama ladiak”.

Iha Parte Seluk Gerente World Vision Timor Leste Sra. Junilda Maria Vila Nova mos hato’o nia “privilegio boot ba World Vision tanba bele expensaun parsería serbisu hamutuk ho Ministerio da Justiça relasiona ho registo moris tanba World Vision nudar organizasaun ne’ebe foka liu ba labarik sira nian direito.
Akresenta mos katak lansamentu ne’e la’os de’it iha Municipio Baucau maibe iha mos Municipio Aileu tanba iha Aileu iha suku 8 no Baucau suku 5.Progeto ne’e hanesan progeto durasaun tempu badak maibe iha alvo ne’ebe bo’ot tanba ne’e husu atu bele kolaborasaun no koperasaun hamutuk, tanba World Vision mesak no ita nia maluk sira husi Diresaun Nasional Registo Notariado la’o mesak sei la atingi metas ne’ebe iha.

Husi parte Ministerio da Justiça liu husi Diretor Geral Servicu Registo Notariado (DGSRN –Sigla portugues) Dr. Crisogno da Costa Neto,iha deskursu hateten katak “ Tuir lolos ne’e Sua Excelensia Ministro da Justiça mak atu mai halo lansamentu, maibe Senhor Ministro serbisu barak tanba ne’e maka delega mai hau hodi representa halo lansamentu abertura registo ba labarik iha suco Buibau, tanba ne’e maka hau iha ne’e representa Senhor Ministro hodi halo lansamentu ida ne’e iha suco ida ne’e ba suku 5 Municipio Baucau no suku 8 Municipio Aileu nian.
Agradese mos ba inan no aman sira ba xefe do suco sira tanba bele halibur ita nia inan no aman sira mai iha fatin ida ne’e atu rona no partisipa iha programa registo ba labarik sira husi tina 10 mai kraik.
Programa ne’e diak tanba ne’e sei gratuitu no seidauk selu ne’ebe hau husi ba inan no aman sira aproveta, tanba ba oin tinan 2020 Ministerio da Justiça sei desentraliza servisu balu-balu mai iha Municipiu, no dalaruma prosesu sira hanesan sei selu ona no ne’e defisil liu tan, ne’e hanesan informasaun ne’ebe hau hato’o hela ba inan no aman sira atu bele hatene, programa registo ba labarik sira henesan ne’e tenki aproveta tanba loron 2 iha kada suco to’o suco 5 ne’e remata, ho ida husu ba inan no aman sira aproveta hodi bele hetan dokumentus ofisial husi estadu ninian tanba ne’e importante ba ita.
Iha oportunidade ne’e Diretor Geral Servisu Registo Notariado husu ba Xefe Suku sira, Xefe Aldeia sira atu kordena no fo apoiu seguransa ba Ekipa Téknika Ministerio da Justiça ne’ebe maka hala’o hela regista ba labarik sira iha ita boot sira nia Suku.
Agradese mos ba World Vision tanba bele kopera ona ho Ministerio da Justiça hodi hala’o programa ida ne’e iha suku 5 iha Municipio Baucau no Aileu
Iha lansamentu refere entrega mos sertidaun moris ba inan no aman sira ne’ebe maka nia oan sira registo ona, hetan mos partisipasaun husi liderensa komunitarias sira husi suco 5 inklui mos komunidade husi suco Buibau rasik.

José Ribeiro Martins
Relasaun Públika DGSRN