SETP Marka Enkontru ho DNTPSC Kona-ba Konsellu Konsulativu

DÍLI-SETP: Sekretariu Estadu Terras e Propriedades, Mario Ximenes Tersa feira (07/08/2018) foin lalais ne’e marka enkontru ho Diresaun Nasionál Terras Propriedades no Servisu Kadastrais (DNTPSC) inklui kargu xefia sira hodi ko’alia kona-ba konsellu konsulativu instituisaun nian.

Sekretáriu Estadu ba Governasaun daualuk nian ne’e hateten, bainhira iha ona Konsellu konsultivu funsionáriu hotu iha instiuisaun nia laran tenki kumpre hodi halo tuir inklui mós kargu xefia sira iha diresaun.

Iha biban ne’e SETP husu mós ba iha diresaun hodi bele fó atendementu ne’ebé hanesan ba ema hotu, no labele haree ba koor, nune’e servisu atendementu diresaun nian bele la’o ho di’ak no susesu iha futuru.

mak presiza hato’o fali ba iha kargu xefia sira iha diresaun nune’e bele halo tuir, bainhira iha ona konsellu konsulativu ita hotu tenki halo tuir.

Ita hotu rona deskursu MJ nian ne’ebé mak kro’at tebes tanba fokus liu ba iha diresaun hirak mak hala’o atendementu públiku hanesan Diresaun Nasionál Rejistu Notariadu (DNRN) no Diresaun Nasionál Terras Propriedades no Servisu Kadastrais (DNTPSC). Tanba ne’e iha futuru tenki kria baze dedaus liu-liu iha DNTPSC nian.

Iha biban ne’e Sekretáriu Estadu ne’e mós husu ba funsionariu sira, tenkis ervisu ho professional labele haree ba koor e labele ke’e ema nia pasadu, mai atu bele lori instituisaun ne’e ba oin, sei la hasai ema arbiru, no sei la tau ema arbiru

“Servisu tenki ho professionál, tenki iha atendementu ne’ebé di’ak no hotu-hotu tenki hanesan labele hosik balu sai liurai balu sai atan ne’e la loos. Buat ne’ebé bele halo ita halo, karik labele halo esplika ba sira (kilente-red) ami labele halo buat ida tanba lei mak hateten hanesan ne’e, selae ami mak tama fali ba rai ko’ak. Ita nia servisu ema barak mak tau matan tanba ne’e tenki servisu ho responsabilidade,” SETP hateten.

Iha enkontru ne’ebé hetan partisipasaun másimu hosi Diretór ho kargu Xefia sira iha ámbitu DNTPSC inklui mós Xefe Gabinete SETP ne’e, membru governu ne’e husu ba diretór no xefe departementu sira tenki kumpri desizaun nune’e mós tenki kumpri autorizasaun superiór sira nian.

Tempu hanesan Diretór ba Diresaun Nasionál Terras Propriedades Servisu Kadastrais (DNTPSC) hato’o agradesementu ba iha SETP tanba bele kria enkontru refere hodi bele haklean servisu diresaun nian ne’ebé maka durante ne’e la’o.*

Ananias Babo Horta
Offisial Relasaun Públika DNTPSC