VMJ_ACOMPANHA_MJ_ENTREGA_KARETA_BA_DIRETOR_MUCIPIO_SIRA

Dili-MJ, Iha loron 02 Fulan Maio 2018, Oras 15.00 Loraik, Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, Acompanha Minista Justisa Dra. Maria Ângela Carrascalão, Hodi entrega kareta Sanulu Resin Rua (12), ba Munisipiu 9, Inklui Ispetor Geral No Sub Inspector Geral. Iha Opportunidade ne’e Apoio kareta ualu (8) ba Diresaun Terras Propridade ba Munisipiu 8 mak hanesan Munisipiu Manatuto, Baucau, Viqueque, Ainaro, Same, Liquica, Bobonaro no Covalima, Apoio kareta ida (1) ba Diresaun Registu Notariado Munisipiu Aileu, no Apoio kareta Rua (2) ba Gabinete de Inspecção e Auditoria.
Vise Ministro Justisa hateten katak loron ohin hanesan Passo Importante ida ba ita hotu ho Prinsipiu Importante ida katak Ministeriu ida ne’e bele lao ho diak no tenke lao ba oin no hadia Instituisaun ida ne’e hodi fo’o Atendimentu ho diak ho kualidade ba ita nia sidadaun sira iha Munisipiu.

Atendimentu sira ne’e atu lao ho diak ita mos tenke hatene oinsa Munisipiu sira mos fo’o Atendimentu ba ita nia sidadaun sira iha Munisipiu. Relasiona ho Orientasaun husi Ministra Justisa ba Vise Ministru Justisa hodi halo vizita Servisu ba iha Munisipiu hotu hodi rona Diretamente Problemas no Dezafius ne’ebe maka Munisipiu sira Infrenta iha terenu. Tamba ne’e maka ita sira hakarak fo’o Atendimentu ne’ebe diak maibe laiha Fasilidades no ita bot sira maka dalaruma halo Esforsu no bele fo’o mos Risku ba ita bot sira. Ho razaun sira ne’e maka Ministra Justisa ho Vise Ministru Justisa Foti Desizaun tenke fo’o apoio Kareta ba Munisipiu sira maske Prosesu atu Rekolha kareta laos Fasil maibe ho Esforsu ne’ebe todan tebes husi Inspetor Jeral Sr. Lucas Antonio da Costa, Maka ohin loron bele Atinji duni ita bot sira nia Preokupasaun. Ne’e duni ba sira ne’ebe maka seidauk hetan kareta hein fali Opportunidade seluk fiar katak Governu foun mai bele resolve ita bot sira nia Problemas. Tamba Esforsu makas husi Ministra Justisa atu fo’o Apoio kareta ba ita bot sira no husu Ita Bot sira mos tenke halo Esforsu uja kareta tuir duni dalan ba Interese Instituisaun nian no ba Interese Estado nian no tenke iha Responsabilidade tomak ba kareta sira ne’e.

Juvenia Da Silva
Media Officer
Gabinete Vise Ministru Justisa