VISE MINISTRO JUSTISA HALO VIZITA SERVISU BA IHA MUNISIPIU AILEU

Versão para impressão

AILEU – Vise Ministru Justisa ba Governo dahituk nian Dr. Sebastião Dias Ximenes halao vizita servisu nian ba iha Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais no Registo Notariadu Munisipiu Aileu, atividade servisu ne’e halao iha loron 09 Fulan Março 2018, Oras 15.00 to’o 16.30 OTL.
Vizita Servisu ida ne'e atu hare'e besik oinsa Funsionamentu serbisu iha Setór Justisa nian iha Nível Munisipiu, liu – liu iha Munisipiu Aileu.
S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, halo Encontru ho Funsiunariu sira husi Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais no Registo Notariadu Munisipiu Aileu, Encontru iha oras ida ho balun nia laran ne’e hodi rona Problemas, Sugestão no dezafiu ne’ebe maka Diresaun rua ne’e hasoru lor-loron iha terenu no liu- liu ba iha Atendimentu Públiku nian iha Munisipiu Aileu. Aliénde ne’e mos S.E. Vise Ministru Justisa Dr.Sebastião Dias Ximenes, Apela mos ba Funsiunariu sira atu foo atendimentu nebe Qualidade ba publiku tamba ita hanesan servidor povu nian no servisu tuir oras servisu nian.

Diresaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais (DTPSC) Munisipiu Aileu
Iha Loron 09 Fulan Março 2018, Oras 15.00 to’o 16.30 OTL, S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, Encontru ho Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais Munisipiu Aileu, hodi hare'e servisu ba kadastru no servisu disputa ba rai. Diretór Terras e Propriedades Sr. Gaspar Soares De Sá Benevides, hato’o nia Agradecementu boot ba S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, ne’ebe mak hanesan Membro Governo ne’ebe mak foin primeira vez ba halo vizita no encontru ho Funsionariu sira iha Munisipiu Aileu. Aliende ne’e Sr. Marino Cortereal Tilman, mos relata kona ba servisu kada Diresaun no Eqipamentos ne’ebe maka la Suficinte tebes iha Diresaun Terras Propriedades, Estrutura Funsionáriu Permanente 4 Casuais 1, atividade ne'ebe Diresaun halo hanesan alokasaun, arendamentu, levantamentu kadastru, esporadik ho sistematíko, identifikasaun, mediasaun. Dezafiu ne’ebe maka Diresaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais hasoru maka hanesan Menus tebes Rekursu umanu no Funsiunario barak maka dupla servisu, Menus Equipamentus maka hanesan (Mesin Fotocopy Laiha, Printer Colorido Laiha ), laiha Formasaun atu foo Treinamentu ba Funsionariu sira hodi bele servisu ho Profesionalismu, No laiha Transporte atu halao serbisu Operasaun atividade ba iha terenu .

Diresaun Registo Notariado (DRN) Same Munisipiu Manufahi
Iha Loron 09 Fulan Março 2018, Oras 15.00 to’o 16.30 OTL, Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, Encontru ho Diresaun Registo Notariado (DRN) Munisipiu Aileu, hodi hare'e servisu ba Registo Notariado nian.
Notaria Registo Notariado Sra. Fidelia Dos Santos, ne’ebe mak relata kona ba serbisu kada Diresaun no Eqipamentos ne’ebe maka la Suficinte tebes iha Diresaun Registo Notariado, Estrutura funsionáriu permanente 4, atividade ne'ebé Diresaun halo hanesan atendementu ba Certidaun RDTL, Certidaun Cazamento no Certidaun Óbito.
Dezafiu ne’ebe maka Diresaun Registo Notariado (DRN) Munisipiu Aileu, hasoru maka hanesan Menus Rekursu umanu (Funsiunario barak maka dupla servisu) no Menus Equipamentus maka hanesan (Mesin Fotocopy Laiha, Printer Colorido Laiha ), laiha Formasaun atu foo Treinamentu ba Funsionariu sira atu bele servisu ho Profesionalismu, No laiha Transporte atu halao servisu Operasaun atividade ba iha terenu .
Marka prezensa iha Encontro ne’e maka; Vise Ministro Justisa, Diretor, Notaria no Funsionáriu Ministériu Justisa Munisipiu Aileu.
Vizita Servisu ne'e termina iha oras 16:45, komitiva Vise Ministro Justisa fali hikas mai Dili.

Juvenia Da Silva
Media Officer
Gabinete Vise Ministru Justisa