MINISTRU IVO VALENTE HALO ABERTURA BA 6º KURSU MAJISTRADU NO DEFENSÓR PÚBLIKU IHA DÍLI

DÍLI, CFJJ – S.E. Ministru Justisa Ivo Valente halo abertura ofisialmente ba 6º Kursu Majistradu no Defensór Públiku Timor-Leste nian. Serimónia abertura kursu ne’e hala’o iha Salaun Konferénsia Centro de Formação Jurídica e Judiciâria (CFJJ) Caicoli, Díli, iha loron Kuarta-Feira (10/05/17).

SERIMÓNIA ENTREGA SERTIFIKADU REJISTU RAI IHA POSTU ADMINISTRATIVU METINARO MUNISÍPIU DÍLI

METINARO, MJ – Ministru Justisa Ivo Valente hamutuk ho Ministru Planeamentu no Investimentu Estratéjiku (MPIE) Kayrala Xanana Gusmão entrega sertifikadu rejistu rai ba komunidade sira iha Suku Duyung no Suku Sabuli ne’ebé hala’o iha Postu Administrativu Metinaro, Munisípiu Díli iha loron segunda-feira (08/05/2017).

GOVERNU OFISIALMENTE LANSA PASSAPORTE ELETRÓNIKU DE TIMOR-LESTE (PETL)

DÍLI, MJ – Governu Timor-Leste, liu hosi Ministériu Justisa iha loron sexta-feira (05/05/2017) ofisialmente halo lansamentu ba Passaporte Eletróniku Timor-Leste (PETL) iha Edifísiu Diresaun Nasionál Rejistu Notariadu, Ministériu Justisa iha Díli.

Serimónia lansamentu passaporte eletróniku ne’e hala’o hosi Ministru Planeamentu no Investimentu Estrátejiku, Kayrala Xanana Gusmão ne’ebé akompaña hosi Ministru Justisa, Ivo Valente.

Páginas