Notícias

DGTP Hala’o Despezu ba Okupante Ilegál iha Lagoa Tasi-tolu


Díli- Diresaun Jerál Terras no Propriedades (DGTP-Sigla Portugés) iha loron 18 fulan-Outubro 2019 foin lalais ne’e hala’o despezu administrativu ba okupante ilegál sira iha lagoa Tasi-tolu.
Despezu administrativu ne’ebé hala’o hosi DGTP ne’e bazeia ba orden hosi Sekretáriu Estadu das Terras e Propriedades (SETP) ne’ebé antes ne’e iha loron 7 fulan-Outubru tuun diretamente ba terenu hodi haree no fó atensaun ba okupante sira ne’ebé durante ne’e ba okupa.

Páginas