Ema Estranjeiru Uza Timor Oan Hodi Sosa Rai MJ: Nudár Timor Oan Tenki Simu ho Liman Rua

RELASIONA ho preokupsaun komunidades nian ne’ebé hateten, iha ema estranjeiru balu ne’ebé uza Timor oan nia naran hodi sosa rai, Ministra da Justisa, Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato husu atu timor oan ne’e tenki simu ho liman rua.

“Wanhira kazu hanesan ne’e akontese, hau husu ba timor oan ne’ebé ema estranjeiru uza nia naran hodi sosa rai, ne’e tenki simu ho liman rua, tanba tuir lei ema estranjeiru la iha direitu atu sai nain ba rai pedasuk ida.” dehan Ministra da Justisa.

Ministra hateten, nia hateten hanesan ne’e tanba iha distritu Manu-Fahi iha kazu balu ne’ebé ema estranjeriu uza timor oan nia naran hosi sosa ka aluga rai atu loke ONG maibe ikus mai ONG ne’e nakfilak ba relijiaun.

Iha fatin hanesan ba partisipantes ministra hateten, tinan 10 ona problema barak mak mosu konabá rai.

“Tinan rua ona mak governu ne’e ukun, hau rasik hanesan ministra justisa hasoru problema barak konabá rai lor-loron iha hau nia gabinete, tanba realidade rai hanesan mos parte importante ba ema nia moris.” Ministra hateten.

Iha distritu refere partisipantes sira preokupa liu hodi husu konabá rai kultual, no baliza entre sukus (batas wilayah-red) nune’e sira mos preokupa ho rai ne’ebé komunidade sira uza hodi hela maske fatin ne’e laos sira nian.

Iha fatin hanesan, Administradór Distritu Manu-Fahi mos hateten, problema rai laos problema ida ne’ebé fasil maibe defisil, ho ida ne’e nia husu ba parisipantes sira atu tuir no rona didiak saida mak hosi team tekniku ministeriu nian hato’o atu bele aplika iha terenu.

Konsultasaun Publika ba dahat ne’ebe hala’o iha distritu Viqueque Tersa (21/7) no dalima iha Manu-Fahi Kinta (23/7) foin lalais ne’e, hetan partisipasaun Maximu hosi komunidade iha distritu Refere inklui autoridades lokais no partisipa mos team tekniku hosi UNMIT.

Komunidade Husu Kompensasaun
Iha konsulta Públika lei rai nian ba dahat ne’ebé foin lalais ne’e hala’o iha Distritu Viqueque, komunidade sira preokupamos ho kopensasaun ne’ebe atu kria hosi governu ba komunidades.

Tanba tuir komunidade iha Viqueque, rai no uma estadu nian ne’ebé oras ne’e dadaun governu TL uza, uluk governu Indonezia uza ho obrigatoriu.

Nune’e sira mos preokupa ho prazu ne’ebé ne’ebé tuir draft lei rai nian ema ne’ebé hela ona iha fatin ida durante tinan 20 nia laran ka hahú hela iha tinan 1998 to’o 1978 no la iha protesta hosi entidades ruma bele hetan sertifikadu hodi sai nain ba rai.

Tuir komunidade iha distritu refere lei ne’e fo espasu ba ema ne’ebé uluk la iha rai bele iha rai no sei defikulta ema ne’ebé uluk kedas sai nain ba rai.

Responde ba kestaun ne’e, Ministra hateten, ema hotu iha direitu atu hato’o sira nia deklarasaun.Ananias Babo Horta
Media Officer Ministerio da Justisa.
No Kontaktu : (670) 7348624
Por Ananias Babo Horta