MJ Halo Enkontru ho Veteranus Husi Ermera Hodi Diskuti Problema Rai neébe Akontese Iha Ermera

Dili-Ministru Justisa,Dionisio Babo halo Reniaun ho Veteranus husi Distritu Ermera hodi diskuti Problema rai neébe sempre akontese iha Distritu Ermera,liu-liu ba propriedade iha Suku Fatu Besi tamba durante neé propriedade hetan problema entre Suku Fatu Besi ho Suku Vizinhu hanesan Suku Fatu Bolu,Suku Ura Hou,enkontru neé halo iha Edifisiu Gabinete Ministru Justisa (GMJ) Tersa (20/03).

Celestino Barros hanesan Veteranus hateten katak propridade neébe iha Suku Fatubesi hanesan rai estadu nian hahu kedan husi tempu Portugues mai toó Indonezia nia tempu no iha rai neébe agora nakonu ho plantasaun hanesan Café tamba neé agora dadaun iha problema neébe boót entre Suku Fatu Besi ho Suku Vizinhu hanesan Suku Fatu Bolu,Suku Ura Hou,Sare, no Suku sira seluk.

“Ami ( Veteranus )mai hasoru Ministru Justica atu bele buka solusaun hodi resolve problema neébe akontese entre Sucu Fatu Besi ho Suku sira seluk kona ba rai propridade iha suku Fatubesi tamba rai neé ami hatene katak rai estadu maibe agora sira hadau malu deit tamba neé ami husu ba governu liu husi Ministeriu Justisa atu bele hare didiak tamba rai neé partensia ba estadu atu nune labele hasoru tan problema entre Suku sira neé tamba suku sira neébe mesak familia deit”Dehan Celestino.

Hatan ba kestaun neé Ministru Justisa,Dionisio Babo informa katak problema rai agora sai kumplikadu tebes tamba nasaun Timor Leste mai husi kolonialismu ida neébe narauk tamba ne’e husu ba sidadaun hotu-hotu atu resolve problema rai nia ho ulun malirin tamba rai neé estadu nia ita iha direitu atu apropria deit laos atu sai nain ba rai.

“Husu ba sidadau hotu-hotu liu-liu iha Distsritu Ermera Suku Fatu Besi no Suku sira seluk neébe agora hadau malu rai iha Suku Fatu Besi atu resolve ho diak no liu husi dialogu tamba propridade neé estadu nia entaun estadu mak iha direitu loas komonidade sira neé agora hela ba neé se rekonhese katak rai estadu entaun komunidade la iha direitu atu sai nain ba rai so iha direitu atu apropria deit laos atu sai nain ba rai”Dehan Ministru Justisa.

Ministru Justisa informa tan katak iha tempu besik sei haruka Diresaun Nasional Terras no Propridade atu tun direitamente hodi hare ba problema neébe akontese iha fatin neéba tamba durante neé ita hare problema barak mak sempre mosu iha Ermera.

Pedro Delfim
Gabinete Ministru Justisa
Media Officer