MJ lao Ain hodi Partispa iha Asina Akordu SETP ho CPLP iha MNEC

Dili-Ministeriu Justisa Dionisio Babo lao ain komesa husi Farol iha Edifisiu Embaxador China nian oin toó Ministeriu Negosiu Estaranjeiru hodi partisipa iha asina akordu entre Ministru Justisa liu husi Sekretariu Estadu Terras no Propriedade halo asina akordu ho Sekretariu jeral husi CPLP nian iha Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun Segunda iha (18/02) .Hafoin halo asina akordu Sekretariu Estadu Terras no Propriedade Jaime Xavier hateten katak asina akordu entre Ministeriu Jusitsa liu husi Sekratariu Estadu Terras no Propriedade halo ho Sekretariu Jeral CPLP atu hametin koperasaun CPLP ho Timor Leste liu-liu Ministeriu Justisa nomos akordu neé tamba iha futuru CPLP sei hari edifisiu iha Timor Leste.

“Akordu ida neé hanesan kopesaun entre Ministeriu Justisa Timor Leste ho CPLP e halo assina akordu ohin tamba iha futuru CPLP sei hari nain edifisiu ida iha Timor Leste tamba neé Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Justisa liu-liu Sekretariu Estadu Terras no Propriedade atu buka fatin ida hodi fo ba sira atu hari edifisiu CPLP nian ida iha Timor Leste”dehan Jaime Xaiver.

Iha asina akordo neé partisipa husi Ministru Justisa Dionisio Babo,Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun Jose Luis Guterres,Reitor UNTL Aurelio Guterres, no Sekretariu Estadu Terras no Propriedade Jaime Xavier.

Pedro Delfim
Gabinete Ministru Justisa
Media Officer