MJ Partisipa iha Serimonia Selebrasaun Loron FALINTIL Transforma ba F-FDTL

Dili-Ministru Justisa Dionisio Babo Partisipa iha Serimonia Selebrasaun Loron Falintil transforma ba F-FDTL ba dala 12 (Sanulu Resin Rua) iha Edifisiu Ministru Defeza no Seguransa Fatuhada Sabadu 02/02.

Iha serimonia neé Brigadeiru Jenderal Lere Anan Timor hateten katak ohin loron hanesan loron transformasaun Falintil ba F-FDTL ba dala 12,ita nian forsa ejisti iha Timor leste hodi sai hanesan Lutu ba nasaun no ba povu iha rai doben ida neé.

“Loron ida ohin hanesan selebrasaun ba loron transformasaun Falintil ba F-FDTL hodi hanoin hikas saida mak Falintil halo hodi transforma fali ba F-FDTL neébe ejisti toó ohin loron Falintil hamrik iha tempu okupasaun Indonezia nian banhira Timor Leste hetan independenzia iha 2002 Falintil hodi tranforma aán ba F-FDTL”Dehan Lere Anan Timor iha Edifisiu Ministru Defeza no Seguransa Fatuhada Sabadu (02/02).

Lere mos informa tan katak hau (Lere) enkorajen nafatin ba Ofisiais toó Soldadu atu hatudu servisu ho Professional hodi sai hanesan lutu ba nasaun no povu rai doben ida neé tenke tau aás interese Instituisaun F-FDTL aás liu interese Pribado.

Enkorajen nafatin ba Membro F-FDTL neébe ohin loron hetan formosaun Diviza atu kontinua servisu makas liu tan hodi hatudu komportamentu no disiplina iha instituisaun F-FDTL nian laran tamba aban bainrua ami neébe veteranus sei intrega hotu poder ba imi jerasaun foun, tamba neé tenke prepara aán banhira atu asumi fali responsabilidade ba instituisaun F-FDTL neé.

Pedro Delfim
Gabinete Ministru Justisa
Media Officer