MJ Informa Setor Justisa ba Primeiru Ministru

Dili-Ministru Justisa Dionisio Babo informa servisu iha setor Justisa ba tinan 2013 ba Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao iha Palasiu Governu Terca (29/01).

Tuir Ministru Justisa Dionisio Babo hateten katak hasoru malu ho Primeiru Ministru hodi informa servisu setor justisa nian ba tinan 2013 liu-liu oinsa atu produz mapamentu ba rai nian tamba durante neé ita hotu hatene katak problema rai sai prekupasaun boót ba entidade hotu-hotu.

“Ohin mai hasoru malu ho Primeiru Ministru hodi informa servisu liu-liu iha setor Justisa nian no informa mos oinsa atu produz mapamentu ba rai nian nomos oinsa atu hare ba Centro Formasaun nian neébe agora dadaun fo hela formasaun ba Timor oan sira neébe atu sai juiz, Advogadu, Defensor ”dehan Ministru Justisa Dionisio Babo hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Xanana Gusmao iha Palasiu Governu Terca (29/01).

Ministru Justisa mos informa tan katak oinsa ba futuru atu bele hadia kondisaun prizaun Becora,Gleno no Suai neébe iha tinan ida neé sei hahu nian konstrusaun no informa mos Centro Formasaun Juridiku nian tamba durante neé Ministeriu Justisa fasilita Timor oan neébe hakarak sai Defensoria, Juiz, no advogadu hodi tuir formasaun iha Centro Formasaun Juridiku.

“Ita fiar katak ho rekursu neébe agora dadau governu prepara hela ne’e,ita fiar katak ba futuru setor justisa iha Timor Leste sei lao diak liu tan tamba durante neé ita menus rekursu humanu tamba neé governo iha politika hodi fo formasaun ba Timor Oan neée hakarak sai Juiz, Defensor Publiku, Advogadu hodi kontribui ba setor justisa iha Timor Leste”Dehan MJ.