GOVERNU SEI HAHU FOTI DADUS KONA-BA RAI IHA SUCO DATO, DISTRITO LIQUICA, NO SUCO AITEAS, MA'ABAT, AILILI NO SUCO SAU, DISTRITO MANATUTO

Cnetro FormaçãoKomunidade sira sei hetan oportunidade atu halo deklarasaun na'in ba rai Ministerio da Justiça liu husi Direçcão Nacional de Terras,Propriedades e Serviços Cadastrais (DNTPSC),hahu dadaun prosesu nasional Foti Dadus kona-ba Rai iha Timor Leste. Prosesu foti dadus halao ona iha Suco Dato, Distritu Liquica no Suco Aiteas, Ma'abat, Ailili no Sau,Distrito Manatuto. Prosesu foti dadus iha area rua ne'e hanesan prosesu pilotu ne'be sei permite ba programa atu koko no hametin prosedimentu tekniku foti dadus nian iha Timor-Leste.

Program "Ita Nia Rai" halao tiha ona enkontru komunitariu iha area ne'ebe refere ho objetivo atu fahe informasaun ba komunidade kona-ba oinsa halo deklarasaun nudar na'in ba rai.Durante enkontru komunitarius komunidade sira hatudu nia partisipasaun diak e pronto fo suporta ba implementasaun programa nebe refere. Mais aumenus ema hamutuk 500 mak asiste ona programa sosializasaun iha enkontru komunitarius.

Sr. Antonio Verdial de Sousa, Director DNTPSC hateten katak "Programa ne'e hanesan prioridade bo'o ba Governu Timor-Leste tanba problema barak mosu kona-ba rai iha Timor Leste. "Hametin direitu ba propriedade rai hanesan hametin seguranca ba komunidade hotu-hotu no garantia ita sei bele transfere ita nia rai ba ita nia oan sira iha futuru."

Prosesu ne'e sei fó oportunidade ba membrus komunidade atu rekorda sira nia deklarasaun nu'udar nain ba rai. Ne'e hanesan prosesu ida kria mapa husi komunidade ne'ebe komunidade rasik marka sira nia hanoin kona-ba se mak iha direitu ba rai.Prosesu ne'e fo oportunidade igual ba mane, feto, ema boot ka ema ki'ik atu halo deklarasaun ida nudar na'in ba rai.

Direitor Verdial mos hateten katak "Prosesu ne,e laos hanesan fo direitu ka sertifikadu ida ba rai maibe iha tempu naruk, Governu bele uza baze dadus (Kadastru) ne'e atu dezenvolve sistema sertifikasaun rai nian ba komunidade. Importante ba komunidade hotu atu hatene katak prosesu ne'e sei halao ho livre no gratutita neduni importante ba ema hotu atu partisipa iha prosesu importante ne'e hodi kontribui ba hametin direitu ba propriedade iha Timor Leste."

Cnetro Formação

Programa "Ita Nia Rai " visita tiha ona Administrador sira husi distritu 13, no hetan suporta maka'as ba inisiativa ida ne'e. Bainhira inisiativu pilotu hotu ona iha area 2 ne'e, iha tinan 2009 programa "Ita Nia Rai" sei habelar iha area rua ne'e no distritu seluk inklui area Dili.

Aktividades sira seluk ne'ebe hala'o DNTPSC hodi fasilita prosesu levantamentu dadus kona-ba rai maka:Septembru no Oktubru 2008:

a).Sosializasaun Levantamentu iha Liquica no Manatuto ho mais de ema 700 mane ho feto

b).Kampanha media iha televisaun no radio

c).Konferensia da Imprensa, Loron 22 Oktubru 2008 iha Bidau, Dili

d).Enkontru Publiku Loron 30 Oktubru iha Farol, Dili

e).Lansamentu Prosesu Foti Dadus 06 Novembru iha Manatuto

f).Hahu foti dadus iha Manatuto 13 Novembru

g).Hahu foti dadus iha Liquica 17 Novembru