MINISTRU JUSTISA LAMENTA HO RESULTADU SERVISU KOMPANIA JOMI UNI PESSOAL NE’EBE HARÍI MORU INTERNU PRIZAUN GLENO NIAN

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento observa no lori fatuk tuku koko moru Interna Prizaun Gleno, Ermera ne'ebé konstrui husi kompania Jomi Unipessoal Lda, Segunda (17/10).

Dili, MJ: Segunda-feira (17/10) ne’e, hafoin simu no hato’o Homenajen ba Matebian Luiza de Araujo, iha Estabelesimentu Prizional Gleno, Ermera. Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento mós hasoru kompania Jomi Unipessoal, ne’ebé halo Konstrusaun Moru Protesaun Interna ba Estabelesimentu Prizional Gleno, Ermera.

Hafoin halo observasaun direta ba prosesu no kondisoens Moru Interna Gleno Ermera, Ministru Justisa kestiona kualida konstrusun moru iha Estabelesimentu Prizional Gleno, Ermera. No sei husu responsabilidade Kompania Jomi Unipessoal Lda, no esklaresimentu husi ADN no ba MOP Diresaun Laboratorium ba autorizasaun ba Kompania hodi utiliza material ka Rai henek lokal iha Ermera.

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento reuniaun ho nain ba Kompania ne’ebe konstrui moru Interna Prizaun Gleno, Ermera, Segunda (17/10).

Enkuantu tuir enjeneriu kompania Jomi Unipesoal Lda katak Obras Publikas mós admite kompania atu uza rai henek lokál ba konstrusaun refere, maibe tuir observasaun Ministru Justisa, nota katak moru protesaun refere laiha kualidade tanba rai henek ne’ebé kompania sira uza laiha kualidade nune’e moru protesaun laiha kualiadade.

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento mós esplika katak moru protesaun ne’ebé laiha kualidade bele hamosu risku ba Servisu Guarda Prizional sira, tanba dadur ruma ne’ebé iha intrese hakarak halai sai husi Prizaun sira bele pika halimar moru husi loron to’o kalan nia bele halai sai tia deit.

Diretor Nasionál Servisu Prizional no Reinsersaun Sosial observa no lori fatuk tuku koko moru Interna Prizaun Gleno, Ermera ne'ebé konstrui husi kompania Jumi Unipeasoal Lda, Segunda (17/10).

”Rekluzu ida loron nia tur baku-baku halimar, to’o kalan nia bele halai sai tia deit, e rai nakdoko nia bele amiasa boot”, Esplika Ministru Justisa ba kompania sira.

Nunue’e Ministru Justisa husu solusaun ba Kompania no kompania promete sei sobu hotu fali reboka ne’ebé iha no sei halo reboka foun, no parte Minitériu Justisa mós sei adia pagamentu ba obra ne’ebé iha.
Ministru Justisa mós akresenta katak nia sei hein relatoriu sira husi diretor no tekniku sira hafoin bele foti desizaun ba pagamentu ba Konstrusaun Moru Interna Estabelesimentu Prizional Gleno ne’ebe ninia konstrusaun lao hela dadaun no nota katak la iha kualidade.

18 Outubru 2022
#Media_Gabinete_MJ