MINISTRU JUSTISA SIMU NO REUNIAUN HO EKIPA HUSI UNITED NATION ASIA AND FAR EAST INSTITUTION & UNITED NATION OFFICE ON DRUG AND CRIME

Ministru Justisa hasai foto ho ekipa husi United Nation Asia and Far East Institution (UNAFEI) husi Japaun, no United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) ninia reprezentante husi Austria iha knar fatin Ministériu Justisa, Segunda (13/09).

Dili, MJ: Tersa-feira (13/09) dader ne’e, hafoin reuniaun ho Unidade Aprovizionamentu Ministériu Justisa, Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento kontinua simu no reuniaun ho ekipa husi United Nation Asia and Far East Institution (UNAFEI) husi Japaun, no United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) ninia reprezentante husi Austria iha knar fatin Ministériu Justisa, Rua Colmera-Dili.

Iha reuniaun refere parte UNAFEI no UNODC hato’o ba Ministru Justisa sobre apoiu no asistensia sira nian ba Timor-Leste no hato’o mós sira nia intensaun hodi kontinua fó asistensia ba Ministériu Justisa liuliu liga ho formasaun no kursu vokasional ba iha estabelesimentu prizional tolu (Becora, Gleno no Ermera) iha Timor-Leste no Lejizlasaun sira ligasaun ho krimi transnasional hanesan droga narkotika no korrupsaun.

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento simu livru relatoriu husi reprezentante United Nation Asia and Far East Institution (UNAFEI) husi Japaun, no United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) ninia reprezentante husi Austria iha knar fatin Ministériu Justisa, Segunda (13/09).

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento agradese ba apoiu no asistensia husi ekipa UNAFEI no UNODC ne’ebé fó ona asistensia no apoiu ba Ministériu Justisa Timor-Leste, no husu ba UNAFEI no UNODC atu bele kontinua suporta Ministériu Justisa no oinsa atu bele aumeta ou hasae numeru funsiunariu MJ no guarda prizioneirus ne’ebé tuir treinamentu ne’ebé sei ofrese husi UNAFEI no UNODC iha futuru.
Ministru Justisa mós informa ba UNAFEI no UNODC katak iha tinan oin Ministériu Justisa sei haríi no dezenvolve Estabelesimentu Prizional ida ne’ebé boot no produtivu iha Weberek, Manufahi.

Reuniaun ne’e akompaña mós husi xefe Gabinete Ministru Justisa, Sr. Jacinto Baptista, Diretor Nasionál Servisu Prizaun no Reinsersaun Sosial (DNSPRS), Delfio Soares Alves no Diretor Nasionál Assesoria Jurídiku no Lejizlasaun (DNAJL), Nelinho Vital.

13 Setembru 2022
#Media_Gabinete_MJ