VISE MINISTRU JUSTISA PARTISIPA LANSAMENTU FATUK DAHULUK REHABILITASAUN PRIZAUN GLENO


ERMERA-GLENO, 5/8/2022, Sua Exselensia Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) Partisipa Lansamentu Fatuk Dahuluk ba Rekonstrusaun Prizaun Gleno, Sesta-feira ne’e Realiza Iha Estabelesimentu Prizional Gleno-Ermera.

Iha intervensaun badak husi exselensia vise ministru hateten em nome ministeriu justisa hakarak agradese ba parseria UNDP nebe suporta nafatin ministeriu justisa liu-liu iha setor prizional no setor direitus umanus nebe sempre fo sira nia apoiu iha durante ne’e. ohin ita maka tan istoria ida, iha prizaun ne’e tamba ita ita parseiru undp hakarak ajuda tan ita atu hadia ita nia infrastrutura ba prizioneira, tamba ne’e presiza tau ass generu no igualidade iha prizaun atu nune’e garantia seguransa nebe adequadu no justu. Vise ministru hateten hakarak husu nafatin parseria internasional ne’e atu ajuda tan iha setor seluk nebe relevante ba iha direitus umanus i haforsa nafatin ami iha futuru oin mai no ami sempre loke nafatin odamatan ba parseiru sira atu kolabora hamutuk hodi dezenvolve ita nia rain.

Parseiru UNDP liu husi diresau responsavel prizaun no reintegrasaun iha Timor Leste hakarak atu hare no kria kondisaun ba prizioneira sira iha prizaun gleno ho digno. Iha seremonia lansamentu primeira pedra ne’e, abertura husi Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano no akompaña husi Reprezentante UNDP Sr. Yam Nath Sharma iha Timor, provedoria adjunta direitus umanu (PDHJ) Dr. Benícia Eriana Magno no Secretaria Igualidade I Jeneiru, Director Nasional Estabelecimentu Prizional Sr. Delfin Alves, Director Prizaun Gleno Sr. Nito dos Santos, no partisipa husi guarda prizional sira.

ikus liu, Vise Ministru ho reprezentante UNDP no dirijente sira hotu halo observasaun ba kondisaun uma nebe mak atu hadia iha futuru oin mai.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa