MINISTRU JUSTISA AGRADESE BA DIRETOR ESTABELESIMENTU PRIZIONAL SUAI HO ADMINISTRADOR MUNISIPIU COVALIMA NO PARTE KOMPETENTE HOTU NIA ESFORSU HODI EVAKUA PREZU SIRA HO SUSESU.

Guarda Prizional Suai simu Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento ho komitiva iha Estabelesimentu Prizional Suai, Sexta (15/07).

Covalima, MJ: Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento hato’o agradesementu liuhusi husu obrigadu direta ba iha Diretor Estabelesimentu Prizional Suai, Sr. Julio Dias Ximenes, no agradese mos ba Administardor Munisípiu no parte kompetente sira iha Munisípiu Covalima, bainhira halo vizita ba Estabelesimentu Prizional Suai, Sexta-feira (15/07) dader ne’e, hodi hare direta kondisoesn fatin refere hafoin hetan inundasaun iha loron 30 Juñu liuba.

”Hau agradese tebes ba itaboot nia esforsu, ita boot nia lideransa. Ministru Justisa, Vise Ministru Justisa, Secretariu Estadu Terras e Propriedades no Direotr Jeral iha ambitu Ministeriu Jusitsa tomak, ami akompaña muito bem hahu husi akontese primeiru to’o ohin loron ne’e, e ami hotu depozita konfiansa ba ita boot mak lidera iha ne’e, tanba labesik iha mai, taun konfiansa ida ne’e ami tau tomak iha ita boot ninia kaba’as atu hit hamutuk ho ita boot nia kolega sira iha ne’e atu tau matan ba ita nia dadur.”

”Importante liu mak ita nia atuasaun hotu-hotu ita kumpri lei, bainhira ita hasai dadur, iha altura ne’e hau komunika kedas ho Prokurador Adjunta, tanba Prokurador Jeral iha Portugal hela. No komunika mos ho Vise Ministru Interior hodi husu apoiu PNTL par apoiu ba ita boot sira iha ne’e.”

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento observa ligasaun eletrisidade rai okos ne'ebé be tama iha Estabelesimentu Prizional Suai, Sexta (15/07).

Iha loron 30, fulan Juñu akontese udan boot ne’ebé hamosu be boot tama no hamosu inundasaun iha Estabelesimentu Prizional Suai, nune’e Diretor Estabelesimentu Prizional Suai, Sr. Julio Dias Ximenes kontatu kedas ho Ministru Justisa no halo kedas koordenasaun ho Administrador Munisípiu Covalima no autoridade kompetente hanesan, Bombeirus no PNTL sira hodi hamutuk halo kedas evakuasaun ba guarda prizional hamutuk 118 ba iha Aeroportu Internasional Kayrala Xanana Gusmão, Suai. No iha loron tuir mai, konsege reintegra hikas ba iha Estabelesimentu Prizional Suai ho kondisoens diak, hafoin situasaun iha prizional laran normal hikas.

Informa mós katak Estabelesimentu Prizional Suai simu prezu sira husi area jurídiksaun, Bobonaro, Ainaro, Manufahi no Covalima rasik, no agora dadaun total prezu ne’ebé iha hamutuk 118. Husi prezu 118, kompostu husi prezu kondenadu ema nain 83 no Prizaun preventiva ema 35. No husi jurídiksaun Ainaro prezu 40, Bobonaro prezu 38, Ainaro 28 no nain 12 husi Munisípiu Manufahi, ho forsa traballu Guarda Prizionais hamutuk nain 37.

Iha vizita ne’e akompana mos husi Diretor Nasional foun ba Diresaun Nasionál Servisu Prizionais no Reinsersaun Sosial, Delfio Soares Alves no xefe departementu sira.

Diretor Estabelesimentu Prizional Suai, Julio Dias Ximenes, simu Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento ho komitiva iha Estabelesimentu Prizional Suai, Sexta (15).

Hafoin vizita Estabelesimentu Prizional Suai iha dader. Iha loraik, Ministru Justisa ho komitiva kontinua halo vizita ba iha edifisiu Terras e Propriedades Munisípal Suai hodi reuniaun ho funsiunariu sira no rona problema no dezafius ne'ebé Servisu Terras e Propriedades Munisípal infrenta.

Ikus liu Ministru Justisa, Dr. Tiago Amaral Sarmento halo vizita ba iha Diresaun Rejistu Notariadu Munisípial Suai, hodi halo mós reunain ho funsiunariu sira no observa direta kondisoens servisu no servisu attendementu publiku iha fatin refere.

15 Jullu 2022