MINISTRU JUSTISA ESFORSU MUDA DEFENSORIA NIA ESTATUTO BA AUTONOMU FINANSEIRU NO ADMINISTRATIVU DUKE IHA MINISTÉRIU JUSTISA NINIA OKOS

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento halo primeiru reuniaun ho Defensoria Publiku Jeral Cancio Xavier e Defensora Publiku Adjunta no ho Defensores sira wainhira halo vizita ba iha eifisiu Defensoria Publiku, Balide, Sexta (09/06).

Dili, MJ: Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento halo esforsu hotu nune’e Defensoria Publiku (DP) bele hetan ninia estatuto nu’udar instituisaun autonomu Finanseiru, no la tutela ba Ministériu Justisa, no hatodan orsamentu Ministériu Justisa nian. Ministru Justisa informa ba dirijentes sira iha reuniaun Konsellu Konsultivu Ministériu Justisa, ne’ebé hala’o iha cafetaria Ministériu Justisa, Kuarta-feira (13/07) loraik ne’e.

Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento akomapana husi Defensoria Publiku Jeral, Dr. Cancio Xavier observa kondisoens edifisiu Defensoria Publiku, Balide, Sexta (09/06).

”Hau komunika ona ho bankada opozisaun no bankada governu, no sira pronto atu halo alterasaun ba Estatuto Defensoria Públiku, nune’e DP ne’e bele sai instituisaun autonomu Finanseiru, Patrimonia no Administrativu .”

Ministru Justisa, Dr. Tiago Amaral Sarmento esplika mós razaun sira tanba sa mak nia halo esforsu atu Defensoria Publiku bele sai Institusaun autonomu ida.

Defensor Publiku Jeral Dr. Cancio Xavier simu Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento iha edifisiu Defensoria Publiku Jeral, Balide, Kinta (09/07).

”Ho razaun Lei Organizasaun Judisiáriu em Vigor ona, ne’e ejiji buat barak-barak ona: Tribunal, Juiz, Prokurador no Defensor Públiku sira, agora DP mós ita tenki tau autonomu ona, nune’e nia bele book an ho lais, oinsa mak “CAC ho PCIC ne’ebé la temi iha Konstituisaun RDTL nia bele autonomu no Defensoria Públiku labele.” Ministru Justisa haktuir.

”Razaun segundu, Defensoria Públika ne’e, ninia natureza ne’e lolos autonomu nanis kedan tuir Konsituisaun RDTL, maibe tanba governu foin hahu iha tempo ne’eba nemak halo nune’e Defensoria Públika iha Ministériu Justisa nia okos ne’e. No ida ne’ehalo orsamentu kada tinan ba Diresaun Jeral Servisu Notariadu, Diresaun Jeral Terras e Propriedades no Departamentu seluk menus,” Ministru Hakotu.

Defensor Publiku Jeral Adjunta, Dr. Olga Nunes tara tais ba Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento iha edifisiu Defensoria Publiku Jeral, Balide, Kinta (09/07).

Nune'e Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento husu ba Diresaun Nasional Assesoria Juridika no Lejizlasaun (DNAJL), Nelinho Vital atu oinsa bele aselera lalais Estatu Defensoria Publiku nian.

Antes ne'e, loron 9 fulan Junu, Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento halo ona vizita ba iha edfisiu Defensoria Publiku iha Balide, hodi reuniaun ho Defensor sira no hare kondisoens edifisiu nian.

13 Jullu 2022