VISE MINISTRU JUSTISA REALIZA FAHE INFORMASAUN LEI BA DADUR SIRA IHA ESTABELESIMENTU PRIZIONAL


Ermera, 22/6/2022, Vise Ministru Justisa Dr. José Edmundo Caetano (Saka Timor) Fahe Informasaun Lei ba Ema-Dadur sira, Kuarta-feira ne’e Realiza iha Salaun Prizaun Gleno-Ermera.
Atividade ne’e, abertura husi exselensia Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano, akompañadu husi director Estabelesimentu Prizional Gleno Sr. Nito M. dos Santos, Asesor legal Dr. Bernado Soares ho ekipa, no partisipa husi guarda prizional, dadur 40 pessoas ne’ebe eskoila husi guarda prizionais sira iha estabelesimentu prizional Ermera.

Iha intervensaun badak husi governante ne’e katak realiza programa ida ne’e ho nia objetivu atu fo konesimentu ba ema dadur sira iha prizaun, kona ba sira nia pozisaun juridika, direitu no dever, liga mos ba paktu internasional konaba direitu sivil no politika, i liga mos ba regime abertu tuir dekretu lei no.14/2014, 14 maiu (Rejime Ezekusaun Penal).

Governante ne’e enkoraja nafatin dadur sira katak, ema kriatura ida la sees husi sala tan ne’e moris nudar ema sala nain tenke kompri nia sala iha fatin klot, maibe labele lakon esperensa, tamba fatin nebe imi hela ba hanesan fatin edukativu ba moris. Estadu kuidadu nafatin toó imi fila ba familia ka sosiedade, liu husi desizaun tribunal tuir lei kodegu penal nebe vigora iha ita nia rai.

Atividade ne’e realiza liu husi ‘programa asesu ba justisa’ ne’ebe ho tema “Hamutuk Hakbiit Direitu Moris Nian iha Prizaun” liu husi programa ne’e senti katak maske nudar ema dadur nain lakon moris Liberdade iha sosiedade maibe iha direitu nafatin atu hetan informasaun husi nia estadu.

Durante aprezentasaun, iha mos sesaun husu no hatan, dadur mos hato’o sira nia prekupasaun no difikuldades nebe hasoru iha komarka i sira mos kontenti ho realizasaun programa ne’e hodi hetan oportunidade rona no koalia direita ho governate ne’e, nebe hadomi tebes no rona ema dadur nia lian. Dadur sira mos sujere atu programa ne’e la’o nafatin hodi fahe informasaun konaba direitu no dever ba dadur sira iha prizaun, hodi ema hotu senti no hetan justisa nebe dignu no forte.

Atividade ne’e realiza ho durasaun tempu loron tolu i dadur sira mos apresia teb-tebes ba programa asesu ba justisa neé, nebe responsabiliza husi Ministeriu Justisa rasik.
Total dadur nebe mak lokaliza iha estabelesimentu prizional Fatukesi-Gleno hamutuk 105 pessoas kompostu husi feto nain 14 no mane nain 91 no guarda prizional nebe mak fo seguransa ba prizioneiru refere hamutuk 36 pessoas feto nain 9 no mane nain 28. Relasional montante guarda prizional ne’ebe mak minimu tebes hodi fo asistensia seguransa ba iha prizional, governante ne’e hateten preokupasaun neé sei tau iha planu 2023 hodi rekruta tan funsionariu guarda prizional foun para fo seguransa ba dadur sira ho adekuadu.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa