VISE MINISTRU JUSTISA AKOMPAÑA SEREMONIA PRIMEIRA LANSAMENTU BOLSA DA MAE


Ainaro, 17/06/2022, Sua Exselensia Vise Ministru Justisa Dr. Jose Edmundo Caetano (Saka Timor) Akompaña Seremonia Primeiru Lansamentu Bolsa da Mae ba Gerasaun Foun, Sesta-Feira ne’e, Realiza iha Salaun Ministeriu Saude Munisipiu Ainaru.
Seremonia ne’e, abertura husi Exselentissima Vise Primeira Ministra no Ministra Solidaridade Social no Inkluzaun Dra. Armanda Berta dos Santos, akompañadu husi Ministra Saude, Vise Ministru Justisa, Vise Ministra Solidadeidade Social no Inkluzaun, Vise Ministro Edukasaun no Desportu, Secretariu Estadu Agrikultor i Pescas, Secretariu Estadu Igualidade I Generu, no Diretores Nasionais no
Munisipais inkliu finsionariu sira.

Iha intervensaun husi Vise Primeira Ministra no Ministra Solidaidade Social no Inkluzaun iha primeira lansamentu katak, liu projeitu ida ne’e, hodi fo bolsa ba jerasaun foun sira nebe sei iha inan nia isin hodi fasilita sira atu konsumu hahan nebe saudavel hodi hetan nutrisaun ne’ebe diak husi inan sira. Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun sei esforsu an hodi servisu hamutuk ho ministeriu nebe relevante nune’e fo asistensia ne’ebe diak ba ita nia gerasaun foun sira iha futuru.

Vise Primeira Ministra salienta liu tan, projeitu bolsa da mae ida ne’e atu susesu no la’o diak iha futuru, Ministeriu Justisa sei toma resposabilidade ba registu sivil, hodi trata dokumentus hanesan Bilete Identidade (BI) no Sertidaun RDTL ba ita nia jerasaun foun sira liu husi programa registu online.

Vise Ministru Justisa hatutan katak, Ministeriu Justisa liu husi Diresaun Nasional Registu Notariadu sei tau prioridade ba programa registu online ba jerasaun foun sira nia dokumentus hodi labele prejudika sira iha futuru.

Arcanjo Viana das Neves
Media Gabinete Vice Ministru Justisa