MJ Loke Abertura ba Worshop Kona Ba Kamara de Kontas Iha CFJ

Dili-Ministru Justica, Dionisio Babo ofisialmente loke Worshop neébe organiza husi Tribunal Rekursu ho nia tema “ kona ba Instrusaun Fiskalizasaun previa Kamara de Kontas ba Tribunal Rekursu” akompania husi Membru do Governu no funsionariu publiku husi Ministeriu ida-idak nia workshop neé realiza iha Centru Formasaun Juridico, Caicoli Dili Kuarta (17/04)

PR Husu MJ Atu Aumenta Rekursu Umanu iha Seitor Justica

Dili-Prezidente da Republika Taur Matan Ruak husu ba Ministru Justica atu aumenta tan rekursu umanu iha seitor Justica iha Timor Leste tamba durante neé rekursu umanu iha seitor Justica menus tebes, banhria hau (PR) halo reiniaun ho Prezidente Tribunal Rekursu Claudio Ximenes informa katak “ ami loke vaga 45 ema neébe mai apply hamotuk 400 resin maibe toó selesaun documentus la pasa hotu no la priense vaga neébe ami husu tamba ema menus liu”.

Páginas