Vise Ministru Justisa Hala’o vizita Trabalho ba Prizaun Gleno-Ermera


Ermera, 26 Agostu 2020
Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano, hala’o vizita ba Prizaun Gleno-Ermera, iha quarta-feira ne’e, hodi hare'e direita prizioneirus sira nia kondisaun, no fo apoiu ekipamentus prevensaun covid 19, no ekipamentus vokasional, ne’ebe hetan apoiu husi doadores sira hanesan : UNODC-JAPAUN no UNICEF hodi apoia prizioneirus sira iha Prizaun Gleno.

Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano hateten, prizaun laos fatin atu kastigu de’it, no kumpri lei ne’ebe vigor, maibe mos sai fatin edukativu hodi kontribui ba paz no estabilidade.
Entretantu Diretor Prizaun Gleno, Nito Maria dos Santos, agradese ba doadores internasional sira ne’ebe apoiu ekipamentus prevensaun covid no ekipamentus vokasional hodi hala’o formasaun no servisu iha prizaun gleno.

Dadur sira iha Prizaun Gleno hamotuk Atus Ida Rua nulu Resin Ida ( 121 ), Mane nain Atus Ida Ida( 101 ), Feto nain Ruanulu ( 20 ).
Iha vizita ne’e, Vise Ministru Justisa, Sr. José Edmundo Caetano, akompanha husi Diretor Nasional Servisu Prizional Reinsersaun Sosial, Sr.Almicar Soares Seixas, Diretor Prizaun Becora, Sr.João Domingos, no Diretor Prizaun Gleno, Sr.Nito Maria dos Santos, no Xefe Departamentu Reinsersaun Sosial no mos Assesor Politiku Gabinete Vise Ministru Justisa, Sr.Juvinal.

Media Gabinete Vice MJ