MJ NO INSTITUISAUN ESTADU BALUN VIZITA PRIZAUN NÚDAR PROGRAMA IDA HODI KOMEMORA LORON FUNSAUN PÚBLIKU

Ministériu Justisa (MJ), iha tinan ne’e sai responsavel ba komemorasaun loron funsaun públiku. Nune’e, dezeinu ba atividade balun inklui atividade vizita kortezia ba prizaun sira hanesan iha Gleno, loron 14 Junu 2019, Suai hal’o ho loron hanesan no iha Dili hala’o iha loron, 11 Junu 2019.
Prizaun núdar fatin ida hodi limite ema nia movimentu (kastigu) no edukasaun ida durante iha laran hodi refleksa no rekopera ema fila sai sidadaun ida ne’ebé di’ak iha komunidade nia le’et. Durasaun kastigu ba ema ruma depende ba aktu krime ne’ebé halo (sirkunstánsia atenuante hodi hakman no sirkunstánsia agravante hodi hatodan).

Iha sesaun ne’e, Sekretariu estadu Terras no Propriedade, Dr. Mario Ximenes hateten “Ita mai para refleksa, prevene hado’ok an hosi hahalok krime nomos mai para enkoraza no solidaridade ba ita nia maluk prizoneiru sira. Funsionariu núdar makina estadu, liuhosi sira mak bele hala’o ejijensia ita hotu nian, entaun presija kria kondisaun vensimentu para labele monu ba manobra krime sira balun no tama mai iha fatin ne’e.”

Reprezentante Prezidente Funsaun Públiku, Komisariu Dr. Antonio hateten, hau nia respeitu ba ita hotu ne’ebé mai iha ne’e hodi halo vizita kortezia ba ita nia maluk prizaun sira, ne’e hanesan solidaridade no reflesaun ida ba ita. Hau husu funsionariu públiku sira hodi hado’ok an li-liu kona-ba droga no asendu seksual, ba maluk sira ne’ebé komete hahalok hirak ne’e bele kona sansaun disiplinar inklui hasai hosi funsionariu públiku.

“Vizita kortezia ida ne’e ho objetivu atu fo ita nia sentidu solidaridade no domin ba ita nia maluk sira maka hela iha fatin ida ne’e, fo netik solok domin ba sira, fatin ida ne’e fatin laos kastigu deit maibe fatin reflesaun maluk sira.” Tenik Diretur Jeral MJ, Dra. Marcelina Tilman iha Salaun Prizaun Gleno, Ermera.

Lalaok vizita kortezia nia finalidade mak tuir ajenda duni ne’ebé organiza direita hosi Diresaun Nasional Prizaun no Reinsersaun Sosial ho Komisaun ba Selebrasaun Loron Funsaun Públiku hodi vizita prijoneiru sira ne’ebé iha kada bloku hodi kualia ba malu, fó motivasaun di’ak ba malu no liu tan fo apoiu material hanesan lojistiku no aihan balun ba prizoneiru sira. Apoiu hirak ne’e hala’o hodi komemora loron funsaun publiku ne’ebe sei monu iha loron 15 Julu 2019.

Vizita kortezia hirak ne’e asiste hosi entidade estadu sira hanesan Ministériu Justisa, Reprezenta hosi Sekretariu Estadu Terras no Propriedade, Komisaun Funsaun Públiku, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, Sekretariu Estadu Arte no Kultura no Autoridade Munisipiu ho nia elementu sira seluk, Guarda Prizaun. (C)

Carmelindo da Silva Caetano
Tekniku Superior DNDHC MJ