VISE MINISTRO JUSTISA HALO VIZITA SERVISU BA IHA MUNISIPIU AINARO

Versão para impressão

AINARO – Vise Ministru Justisa ba Governo dahituk nian Dr. Sebastião Dias Ximenes halao vizita serbisu nian ba iha Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais no Registo Notariadu Munisipiu Ainaro, atividade servisu ne’e halao iha loron 07 Fulan Março 2018, Oras 14.00 to’o 16.00 OTL. Vizita Servisu ida ne'e atu hare'e besik oinsa Funsionamentu serbisu iha Setór Justisa nian iha Nível Munisipiu, liu – liu iha Munisipiu Ainaro.
S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, halo Encontru ho Funsiunariu sira husi Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais no Registo Notariadu Munisipiu Ainaro, Encontru iha oras rua nia laran ne’e hodi rona Problemas, Sugestão no dezafiu ne’ebe maka Diresaun rua ne’e hasoru lor-loron iha terenu no liu- liu ba iha Atendimentu Públiku nian iha Munisipiu Ainaro.

Aliénde ne’e mos S.E. Vise Ministru Justisa Dr.Sebastião Dias Ximenes, Apela mos ba Funsiunariu sira atu foo atendimentu nebe Qualidade ba publiku tamba ita hanesan servidor povu nian no servisu tuir oras servisu nian.
Diresaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais (DTPSC) Munisipiu Ainaro
Iha Loron 07 Fulan Março 2018, Oras 14.00 to’o 16.00 OTL, S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, encontru ho Dirasaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais Munisipiu Ainaro, hodi hare'e servisu ba kadastru no serbisu disputa ba rai.

Diretór Terras e Propriedades Sr. Filomeno, hato’o nia Agradecementu boot ba S.E. Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, ne’ebe mak hanesan membro Governo ne’ebe mak foin primeira vez ba halo vizita no encontru ho Funsionariu sira iha Munisipiu Ainaro .
Aliende ne’e Sr. Filomeno mos relata kona ba serbisu kada Diresaun no eqipamentos ne’ebe maka la Suficinte tebes iha Diresaun Terras Propriedades, Concurso nebe la justo, Estrutura Funsionáriu Permanente 6 Casuais 3, atividade ne'ebé Diresaun halo hanesan alokasaun, arendamentu, levantamentu kadastru, esporadik ho sistematíko, identifikasaun, mediasaun.

Dezafiu ne’ebe maka Diresaun Terras Propriedades e Servisu Cadastrais hasoru maka hanesan Menus tebes Rekursu umanu no Funsiunario barak maka dupla servisu, Menus Equipamentus maka hanesan (Mesin Fotocopy Laiha, Printer Colorido Laiha ), laiha Formasaun atu foo Treinamentu ba Funsionariu sira hodi bele servisu ho Profesionalismu, No laiha Transporte atu halao serbisu Operasaun atividade ba iha terenu .
Diresaun Registo Notariado (DRN) Munisipiu Ainaro

Iha Loron 07 Fulan Março 2018, Oras 14.00 to’o 16.00 OTL, Vise Ministru Justisa Dr. Sebastião Dias Ximenes, encontru ho Diresaun Registo Notariado (DRN) Munisipiu Ainaro, hodi hare'e serbisu ba Registo Notariado nian. Notario Registo Notariado Sr. Joanito Brandão, ne’ebe mak relata kona ba servisu kada Diresaun no Eqipamentos ne’ebe maka la Suficinte tebes iha Diresaun Registo Notariado, Estrutura funsionáriu permanente 6, Notario 1 atividade ne'ebé Diresaun halo hanesan atendementu ba Certidaun RDTL, Certidaun Cazamento no Certidaun Óbito.

Dezafiu ne’ebe maka Diresaun Registo Notariado (DRN) Munisipiu Ainaro, hasoru maka hanesan Menus Rekursu umanu (Funsiunario barak maka dupla servisu) no Menus Equipamentus maka hanesan (Mesin Fotocopy Laiha, Printer Colorido Laiha ), notario Komputador laiha no laiha Formasaun atu foo Treinamentu ba Funsionariu sira atu bele servisu ho Profesionalismu, No laiha Transporte atu halao serbisu Operasaun atividade ba iha terenu .
Marka prezensa iha Encontro ne’e maka; Vise Ministro Justisa, Diretor, Notario no Funsionáriu Ministériu Justisa Munisipiu Ainaro nian.
Vizita Servisu ne'e termina iha oras 16:00, komitiva Vise Ministro Justisa kontinua fali Vizita Servisu nian ba iha Same Minisipiu Manufahi.

Juvenia Da Silva
Media Officer
Gabinete Vise Ministru Justisa