MINISTRA JUSTISA PARTISIPA IHA SEREMONIA ‘TARA BANDU’ IHA MUNICIPIO AILEU

Aissirimou -Hafoin simu tiha k’nar hanesan Ministra Justisa iha VII Governo Constitucional, Dra. Maria Ângela Carrascalão, halo uluk nia vizita servisu ba Municipio Aileu, hodi partisipa iha seremonia “Tara Bandu” ne’ebe organiza husi administrasaun Municipio Aileu nian nian, iha loron 24 outubro 2017.

Iha nia diskursu, Ministra Justisa fó sai katak, seremonia “Tara Bandu” hanesan parte ida husi Ita nia kultural, tenki ka’er metin nafatin tamba sai hanesan identidade Ita Timor-oan ninian. Tamba ne’e, iha Konstituisaun mos koalia katak Estadu Timor-Leste rekonhese no fó valor ba Ita lisan kultura sira ne’e, wainhira lisan kultura refere la kontraria ho Konstituisaun. Ministra Justisa mos, koalia liu tan konaba balansu jeneru, liu-liu konaba violensia ba feto iha komunidade no familia nia laran. Tuir Ministra katak, Ita nia kultura la hanorin mai Ita atu halo violensia hasoru feto, tamba Ita Timor sempre tau feto nia dignidade ás.

Ho nune’e hamosu kustume ida katak tengki respeita feto tamba feto ne’e hanesan feto maromak. Ho nune’e, la iha razaun ida atu baku ka halo violensia ba feto.

Hafoin, hato’o diskursu ne’e, seremonia kontinua ho prosesu ritual tara bandu nian hanesan, oho animal no tau lisan bandu aí horis sira, atu bele prevene ema nia atitude ba estraga ambiente, oin nusa atu komunidade respeitu ba ambiente no la bele husik animal sira hafoer sidade laran.

Seremonia ne’e, konta ho partisipasaun husi Vice Ministro da Administração Estatal, Autoridade local husi Municipio Aileu, Autoridade Lokal husi Posto Administrativu 4 iha Aileu, veteranus sira nomos komunidade Aileu. (N/)Nelinho Vital
Diretor DNAJL