DNDHC SOSIALIZA REKOMENDASAUN KDL (KONVENSAUN DIREITU LABARIK) IHA MUNICIPIU AINARO

DNDHC, MJ -- Hala’o sosializasaun ba rekomendasaun Konvensaun Direitu Labarik iha Munisipiu Ainaro, loron 17 Fulan Maiu 2017.
Reprezentante Diretór DNDHC - Ministeriu Justisa Sr. Helder G. Martins hatete katak objetivu prinsipal prenzensa iha ne’e hodi hala’o sosializasaun ba rekomendasaun konvensaun direitu labarik ne’ebé rekomenda hosi Komite Konvensaun Direitu Labarik iha Jenebra, tamba Timor Leste mos sai hanesan Estadu parte ba Kovensaun Direitu Labarik ho nune’e iha obrigasaun Estadu hodi fo valor ba direitu labarik sira tuir mekanismu Internasional ne’ebe bazeia ba Kovensaun direitu labarik.

Sesaun ba loron ida tomak ne’e loke formalmente husi Administradora Interina Munisipiu Ainaro Sra. Aguida Judit Mendonça iha nia palestra hatete, hau lori Administrador Munisipiu Ainaro nia naran apresia ba ita bo’ot sira nia esforsu hodi halo sosializasaun ba Rekomendasaun Direitu Labarik, hau hanoin koalia kona-ba direitu labarik ne’e importante, ne’e signifika katak ita hotu nia apoiu ho asaun oin-oin hodi proteze Labarik, iha Direitu labarik ita koalia Prinsipiu Fudamental haat, mak Direitu Sobrevivensia, Direitu ba Dezevolvimentu, Direitu ba protesaun, Direitu ba partisipasaun, ho nune persija duni fahe informasaun ba malu kona ba direitu labarik, tamba Labarik sai hanesan fontes ida importante ba futuru no hahu husi Jerasaun ba Jerasaun, nomos ita tenki tane as direitu labarik nia ho esforsu tomak hodi fo protesaun ne’ebe liu tuir norma fundamental.

Material ne’ebe mak sosializa mak hanesan, KDL no Rekomendasaun KDL ne’ebe hato;o husi Sr. Helder Godinho Martins prosesu elabora Relatoriu Kovensaun Direitu Labarik hoto’o husi Sr. Carmelido da Silva Caitano depois halo aprezentasaun loke saksaun husu no hatan, prosesu diskusaun ne’e fasilita husi Sra. Vertina da Costa
Iha Sosializasaun ida ne’e katak partisipasaun husi Administradora Interina Munisipiu Ainaro, Funsionariu Registo Civil Ainaro, Funsionariu Ministeriu Educasaun/Profesores, Funsionariu CNE, Profesional Saude, MSS, Lia Nain, CRD- M. Ainaro, PAAS, no inklui membru komunidade balun.

Adriano B. Soares/ Asistente. Tratadu Monitorizasaun.
Manuela Do Rojario/ Asistente Administrativu