Ministeriu Justisa fó Formasaun Direitus Umanus iha Postu Administrativu Bobonaro

Bobonaro – Ministériu Justisa (MJ) liu hosi Diresaun Nasional Direitus Umanus no Cidadania (DNDHC) fó formasaun Direitus umanus durante loron rua ba Autoridade lokal sira iha PostuAdministrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro, iha loron, 6-7 Abril 2017.

Iha abertura Diretur DNDHC hateten, “Programa formasaun direitus umanus ne’e hala’o bazeia ba Planu Asaun Annual 2017. Ministeriu Justisa tinan tinan hala’o programa formasaun direitus umanus ne’e iha nivel Munisipiu no Postu Administrativu, no iha tinan 2017 Postu administrativu Bobonaro sai hanesan fatin primeiru hodi hala’o formasaun Direitus Umanus, objetivo prinsipal husi formasaun ne’e atu hasa’e kuñesimentu autodidade lokal sira konaba importansia husi direitus umanus ho nune’e sira bele implemeta iha sira nia vida moris loron-loron.”

Iha fatin hanesan, Adjuntu Administrador Postu Bobonaro Tomas Barreto hateten “sira agradese ba ekipa Ministeriu Justisa tamba bele mai fo formasaun ba autoridade lokal sira, tamba autoridade lokal barak mak foun hanesan chefe suku sira, chefe aldeia sira ho nune’e ho formasaun ne’e nia espera bele aumenta koñesementu autoridade lokal sira nia ba assuntu direitus umanus. Nia mos husu ba autoridade lokal sira atu partisipa maximu iha formasaun durante loron rua ne’e.”

Materia sira ne’ebe apresenta ba partisipante sira iha formasaun direitus umanus ne’e mak hanesan; Konseitu Direitus Umanus no Konvensaun Direitu Labarik ne’ebé hato’o hosi Diretor DNDHC, Flaviano Moniz Leão, Lei Kontra Violensia Domestika hato’o hosi Chefe Departmentu Direitus Umanus, Francisco X. V. Soares, Konvensaun Eleminasaun forma Diskrimasaun hotu-hotu Kontra Feto (CEDAW) no Regime Juridiku Uza Forsa hato’o hosi Tekniku Superior DNDHC, Carmelindo da Silva Caetano. Formasaun Direitus Umanus durante loron rua ne’e hala’o ho modelu aprezentasaun, husu no hatan no halo grupu diskusaun.

Depois remata formasaun partisipante sira simu sertifikadu ne’ebe prepara hosi Ministeriu Justisa, Iha sesaun entrega sertifikadu ne’e asiste hosi Reprezentante Administrador Postu, no Reprezentante Komandante Eskuadra PNTL Bobonaro. Formasaun ne’e Partisipa hosi autoridade lokal sira mak hanesan, Chefe suco no aldeia, lider tradisional, professores sira, membru PNTL, Juventude, lia nain, parte Igreja, Funsiunariu publiku no Mediku sira, ne’ebé hamutuk ema nain 42. Formasaun ne’e interaktivu tebes tamba partisipante sira ativu hodi husu perguntas.

Carmelindo da Silva Caetano
Tekniku Superior, DNDHC MJ